SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 18:56
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:915
Wszystkie strony:641635

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 24-09-2004 
OGlOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej ponizej 60 tys.€

Miasto Szklarska Poreba, 58-580 Szklarska Poreba ,ul.Mariana Buczka 2, woj.dolnośląskie,
pow.jeleniogorski,tel.0757174811,fax0757174818,www.szklarskaporeba.pl e-mail:sekretariat @szklarskaporeba.pl, oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Turystycznej (droga klasy L - o dlugości 1183 m) w Szklarskiej Porebie
Zakres prac projektowych projekt budowlany - zagospodarowania terenu,
projekty wykonawcze dla drogi z odwodnieniem. przebudową istniejącej sieci oświetlenia drogowego, przebudową kolizyjnego uzbrojenia (siec wodociagowa, telekomunikacyjna, gazowa, sanitarna) kosztorys inwestorski , pozwolenie na budowe

Miejsce realizacji : Szklarska Poreba

Termin realizacji (oczekiwany) - I etap - dokumentacja - 15. XII 2004 r.
. - II etap - pozwolenie na budowe - 28.02.2005r.
Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena ( koszt) - 100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w siedzibie zamawiającego, pok. nr 11, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktow z oferentami - Roland Kacperski lub Barbara Jelenska , tel.075 717 48 11 pok.nr 11 w dni robocze .

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiającego ( sekretariat) - pok. nr 8

Termin skladania ofert uplywa w dniu 24.09.2004 o godzinie 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2004 o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego.


W przetargu mogą wziąc udzial oferenci spelniający warunki określone w art.22 i nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dn.29 stycznia 2004 - Prawo o zamowieniach publicznych (Dz .U .Nr 19 poz.119 )

- spelnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.Szklarska Poreba, dnia 08.09.2004 r.


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMoWIENIA

na wykonanie remontu drogi gminnej

ul. Wzgorze Paderewskiego

w Szklarskiej Porebie


w trybie przetargu nieograniczonego
ZAlĄCZNIKI :


1. Formularz oferty

2. uproszczona instrukcja dla oferentow

3. przedmiot zamowienia

4. projekt umowy


ZAlĄCZNIK NR 3 do swiz.Przedmiot zamowienia

Nazwa zadania : remont ul. Wzgorze Paderewskiego w Szklarskiej Porebie.

1. Dlugośc odcinka ulicy : 185 m
2. Szerokośc jezdni - 4, 0 - 5,0 m
3. Powierzchnia jezdni - 980 m2

Wykonanie remontu wraz z opisem robot - wg dokumentacji technicznej i przedmiaru robot stanowiącego zalącznik do s.i.w.z.

Zakres robot:
I. Roboty przygotowawcze ( wycinka drzew - 2 jawory z dz. nr 196 ,karczowanie) ,
niezbedne uzgodnienia lub ich aktualizacja z gestorami sieci podziemnych ( Zaklad
Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porebie,) oznakowanie,
II .konstrukcja drogi:
a. krawezniki betonowe 15 x 30 na lawie betonowej m 305
b. wyrownanie istniejącej podbudowy tluczniem kamiennym o grub. w-wy śr 10 cm - m3 74
c. Regulacja pionowa skrzynek zaworow dla urządzen podziemnych - m3 1.2
d. wyrownanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczna asfaltową mechanicznie w
ilości śr.100 kg/m2 - warstwa wiąząca - 980 m2
e. montaz ściekow z elementow polimerobetonowych typu ACO DRAIN S 200 K - m 8
f. ścieki uliczne z kostki kamiennej o wys.10 cm na lawie betonowej - m l16
g. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub.3 cm
( warstwa ścieralna) - 980 m2
h. Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym - m3 12.950

i. Inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacją projektową , oraz "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano montazowych" i aktualnymi przepisami branzowymi .
Na wbudowane materialy (masa bitumiczna ) nalezy przedlozyc atesty.

Zalączniki:
1. Mapka sytuacyjna
2. Opis robot -
( z przekrojem konstrukcyjnym drogi )
3. Wyszczegolnienie robot i przedmiar .

( uwaga: przewiduje sie zwolnienie oferenta z oplat za wycinke drzew i z oplat za
zajecie pasa drogowego na czas trwania umowy)


ZAlĄCZNIK NR 2 do siwz.

Uproszczona Instrukcja dla oferentow

Miasto Szklarska Poreba , ul. M. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba , tel. 075 717 48-11fax. 075 717 48-18 NIP 611-020-39-25 , Regon: 230 821641 zwane w dalszej cześci "zamawiającym" prowadzi postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.28 ust.1 i art.15 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych z poźn. zmianami)
na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Szklarskiej Porebie w ilości ok. 1000 m2
1.Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia znajduje sie w " opisie zamowienia " stanowiącym
zalącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
2. Realizacja zamowienia maj - wrzesien 2003.
3. Postepowanie nie bylo poprzedzone wstepną kwalifikacją i bedzie prowadzone z zastosowaniem
preferencji krajowych w myśl art.18 ustawy o zamowieniach publicznych.
4. O udzielenie zamowienia mogą ubiegac sie Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu w myśl
art.19 ust.1 -6, oraz spelniający warunki art.22 ust.2 pkt.1-4 i wymagania określone w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

Na potwierdzenie powyzszego oferenci zlozą:
4.1.Stosowne oświadczenie ( na zalączonym druku - zal. nr 1 do uproszczonej instrukcji dla oferenta)
4.2. Oferte sporządzona wg wzoru ( zal. nr 1 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia)

4.3. Aktualny odpis z wlaściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
dzialalności gospodarczej , jezeli odrebne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgloszenia do
ewidencji dzialalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert- lub wystawione w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzone przez organ
wydający w wymaganym terminie.

4.4. Wykazanie w zalączniku ( wg wzoru nr 2 do uproszczonej instrukcji dla oferenta) - jako
warunek uczestnictwa w postepowaniu - realizacji na przestrzeni 3-ch lat tj. od 1.04.2000 r. do
31.03..2003 r. co najmniej 3 -ch zamowien zbieznych z przedmiotowym zakresem
rzeczowym zamowienia wykonanie remontow cząstkowych drog o nawierzchniach
bitumicznych o pow. minimum 1500 m2 kazde , potwierdzonych referencjami o nalezytym
wykonaniu zamowienia.

4.5. Wykazanie w zalączniku ( wg wzoru nr 3 do uproszczonej instrukcji dla oferenta) -
posiadania lub dysponowania sprzetem podstawowym i technologicznym do robot objetych
zamowieniem.

4.6. Oświadczenie ( zal. nr 4 do uproszczonej instrukcji dla oferenta) o wykonaniu zamowienia przy
udziale nie mniej niz 50 % surowcow i produktow krajowych oraz minimum 50% podmiotow
krajowych.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Oferent ponosi koszta związane z przygotowaniem i zlozeniem oferty
5.2. W przypadku, gdy oferent zalącza kserokopie dokumentu, kserokopia winna byc opatrzona
wlasnorecznym podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania firmy poprzedzonym
adnotacją " za zgodnośc z oryginalem"

5.3. Wskazane jest, aby Oferent zdobyl wszelkie informacje pomocne przy opracowywaniu oferty z
dokonaniem wizji wlącznie.
str. 2 ( remont cząstkowy 2003)

5.4. Oferta powinna byc sporządzona czytelnie , bez śladow bledow i zmian, podpisana przez
Oferenta lub upowaznionych przez niego przedstawicieli - zgodnie z reprezentacją wykazaną w
dokumencie uprawniającym do wystepowania w obrocie prawnym .

5.5.Termin związania ofertą - 45 dni kalendarzowych (licząc od terminu otwarcia ofert tj
do 07.06.2003 wlącznie).

6. Oferent zobowiązany jest do określenia ogolem ceny ryczaltowej netto i brutto ( z naleznym
podatkiem VAT) Cena wyrazona liczbowo i slownie ,przy czym cena wyrazona slownie bedzie
wiąząca.)
7. Na wykonane roboty remontowe oferent udzieli gwarancji jakości oraz rekojmi za wady ukryte na
minimum 18 miesiecy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robot.

8. W ofercie nalezy takze określic skladniki cenotworcze ( roboczogodzina, koszty ogolne, zysk , )
zastosowanych w przypadku ewentualnej konieczności wykonania zamowienia dodatkowego
o ktorym mowa w § 5 projektu umowy
9. Nie dopuszcza sie skladania ofert cześciowych.

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

10.1. Oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiającego -w bud. Urzedu
Miejskiego przy ul. M. Buczka 2 58-580 Szklarska Poreba w pokoju nr 8 (sekretariat) nie
poźniej niz do dnia 23 .04.2003 do godz. 12,00.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12,15 w siedzibie Zamawiającego
w pok. nr 14.
10.2. Oferent winien umieścic oferte w dwoch zamknietych kopertach: Koperta zewnetrzna
zaadresowana na adres zamawiającego tj. Miasto Szklarska Poreba ,. ul. M. Buczka 2, 58-580
Szklarska Poreba z dopiskiem: remont cząstkowy - 2003 r.
Koperta wewnetrzna poza oznakowaniem j.w. musi byc oznaczona nazwą i adresem oferenta.
11. Oferent moze wprowadzic zmiany lub wycofac zlozoną przez siebie oferte przed uplywem
terminu skladania ofert określonym w p -kcie 10.1.
12. Oferent moze zlozyc tylko jedna oferte.
13. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania sie z oferentami jest Barbara Jelenska
w dniach roboczych w godz. 8,00 do 15,00 pk. nr 11 w siedzibie zamawiającego.

14. OTWARCIE I OCENA OFERT

14.1. Przewodniczący Komisji Przetargowej odczyta zebranym nazwy Oferentow ich adresy ,ceny
ofertowe ( brutto), termin realizacji i okres gwarancji

14.2 Przy komisyjnym (niejawnym) wyborze ofert Zamawiający kierowac sie bedzie nastepującymi kryteriami: cena ofertowa (brutto) - 100 %


15. Zamawiający dokona wyboru oferenta, ktory zaproponuje najnizszą cene ofertową określoną w
pk-cie 6 i po spelnieniu warunkow określonych w pk-cie 4.4., .oraz wymagan określonych
dokumentacją przetargową.

16. Oferent, ktorego oferta uznana zostanie jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do podpisana umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zalącznik nr 4 do siwz w terminie wskazanym przez zamawiającego.


str.3 ( remont cząstkowy 2003 )

17.W razie nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez wybranego oferenta, zamawiający
zgodnie z art. 27c ustawy o zamowieniach publicznych zwroci sie o podpisanie umowy do Oferenta,
ktory w przetargu uzyskal kolejną najnizszą cene ofertową.

18. Zamawiający moze uniewaznic przetarg w przypadku , gdy cena najkorzystniejszej oferty
przewyzszy kwote, ktorą zamawiający moze przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia ( art.27
b.2 ustawy o zp.)

19. Zgodnie z art.15.1.uozp protesty i odwolania w tym postepowaniu nie mają zastosowania.


Zal Nr 1 do siwz

...................................................
( adres. telefon, fax Oferenta) Miasto Szklarska Poreba
Regon ul. M. Buczka 2
58-580 Szklarska Poreba
O F E R T A

Odpowiadając na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn:
"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych drog gminnych w Szklarskiej Porebie

Oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia tj.
tj. remont cząstkowy wykonywany masą na gorąco
przy średniej glebokości 4 cm z obcinaniem krawedzi : ............................. ................ ...zl/m2

Slownie zlotych* ...................................................................................................................
( w tym nalezny VAT ..........% co stanowi kwote .................................. zl.

b) j.w. lecz bez wycinania krawedzi ...................................................zl/m2

slownie zlotych* ....................................................................................................................

( w tym nalezny VAT ..............% co stanowi kwote. ............................zl)


Oświadczam, ze cena ofertowa jest stala na okres trwania zamowienia. W cenie ujete jest bezpieczne wygrodzenie placu budowy, oznakowanie, wywoz gruzu na przewidziane na ten cel wysypisko, uporządkowanie terenu objetego placem budowy - po zakonczeniu prac stanowiących przedmiot umowy, oraz wszystkie czynności technologiczne ( m.in. woda, energia elektryczna) niezbedne do wykonania przedmiotu umowy .

1. Oferuje termin wykonania przedmiotu zamowienia w okresie od ..........maja 2003 do 09. 2003 r.

2. Oferuje udzielenie terminu gwarancji jakości i rekojmi za wady ukryte na okres :.................m-cy

3. Oświadczam , ze zapoznalem sie z materialami przetargowymi i nie wnosze do nich
zastrzezen.
4 .Oświadczam, ze uzyskalem konieczne informacje do przygotowania oferty z
dokonaniem wizji lokalnej wlącznie.
5.Oświadczam , ze projekt umowy zostal przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje sie w
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach
i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego .
6. Integralną cześc oferty stanowią zalączniki:
1.Oświadczenie
2.Kosztorys ofertowy
3.Dokument potwierdzający aktualne prowadzenie dzialalności uprawniającej do
wykonania zamowienia
4.Wykazanie co najmniej 3-ch realizacji zamowien zbieznych z przedmiotem
zamowienia wraz z referencjami
5.Wykazanie posiadania lub dysponowania sprzetem niezbednym do wykonania zamowienia
6.Oświadczenie o wykonaniu zamowienia przy udziale nie mniej niz 50% surowcow
i produktow krajowych oraz min. 50% udzialu podmiotow krajowych.


Data, miejscowośc ..............................
............................................. *przy rozbiezności pomiedzy ceną wyrazoną cyfrą podpis, pieczec oferenta
a slownie, wazne jest określenie "slownie"ZAlĄCZNIK Nr 4
( do uproszczonej instrukcji dla oferenta

Nazwa oferenta .......................................

ADRES .........................................

tel/faks ...........................................

REGON........................................
NIP ………………………….

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku do z przystąpieniem do postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamowienia na wykonanie remontu cząstkowy drog gminnych w Szklarskiej Porebie zobowiązuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia przy udziale nie mniej niz 50 % surowcow i produktow krajowych, oraz min.
50% podmiotow krajowych..

................................
data,miejscowośc .............................................
(podpis oferenta)
 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej ponizej 60 tys.€
2005-01-20 18:57:30