SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Adam Szumowski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-07-25 17:05
Ostatnia zmiana: 2005-07-25 17:05
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:753
Wszystkie strony:641650

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plOgloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat 

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ POReBY
oglasza przetarg pisemny nieograniczony na  oddanie w dzierzawe na okres 10 lat
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej cześc dzialki gruntu nr 208 obr. 6 o powierzchni 1230 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Objazdowej

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 

I. Przeznaczenie nieruchomości : parking
II. Sposób zagospodarowania nieruchomości: na dzialce nalezy urządzic co najmniej 28 miejsc parkingowych. Dojazd – nawierzchnia trwala (bitumiczna lub kostka granitowa). Miejsca postojowe – nawierzchnia z plyt azurowych , z kostki granitowej lub betonowej. Na dzialce mozna usytuowac kiosk dla dozorcy.
III. Termin zagospodarowania nieruchomości : do 1 roku od daty podpisania umowy dzierzawy.
IV. Minimalna stawka czynszu dzierzawnego wynosi 300,- zl brutto miesiecznie (w tym podatek VAT w wysokości 22%). Czynsz dzierzawny platny w terminie do 10 kazdego miesiąca bez wezwania. Za kazdy dzien zwloki Wydzierzawiający bedzie pobieral od Dzierzawcy odsetki w wysokości ustawowej. Stawka czynszu bedzie waloryzowana co rok, począwszy od 2006 roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
V. Dzierzawca nie moze potrącac z czynszu zadnych nalezności z tytulu roszczen przyslugujących mu wzgledem Gminy Szklarska Poreba. Dzierzawca wyraza zgode na zaliczenie dokonywanych wplat z tytulu czynszu przede wszystkim na zalegle nalezności uboczne wynikające z umowy.  Czynsz dzierzawny nie obejmuje oplat z tytulu dostarczenia energii elektrycznej, gazu i wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokól niej.
VI. Oprócz czynszu dzierzawnego i oplat, o których mowa w pkt. V  Dzierzawca  zobowiązany bedzie placic Wydzierzawiającemu podatek od nieruchomości, na zasadach określonych w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych, po uprzednim zgloszeniu obowiązku podatkowego w referacie finansowym.
VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości  600,- zl na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 22.08.2005 roku. Wadium wplacone przez uczestnika , który przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet wplaty kaucji, która stanowic bedzie zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy, a w szczególności terminowego uiszczania czynszu, utrzymania przedmiotu dzierzawy w nalezytym stanie. W pierwszym roku dzierzawy czynsz platny miesiecznie w wysokości 10% ustalonej stawki czynszu dzierzawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sie uczestnika, który przetarg wygral od zawarcia umowy dzierzawy. Zawarcie umowy dzierzawy nastąpi w terminie 14 dni od daty zamkniecia przetargu.
VIII. Pisemne oferty zawierające:
- imie, nazwisko i adres oferenta albo nazwe lub firme oraz siedzibe, jezeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
- date sporządzenia oferty
- oświadczenie, ze oferent zapoznal sie z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogloszeniu i projektem umowy dzierzawy nieruchomości oraz ze przyjmuje w/wym. bez zastrzezen . Szczególowe warunki umowy dzierzawy zawiera projekt umowy dzierzawy dostepny w pok. 16 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2
- oferowaną stawke miesieczną czynszu dzierzawnego brutto (wyzszą od minimalnej stawki czynszu określonej w punkcie IV)
- koncepcje zagospodarowania terenu wykonaną w sposób graficzny (na mapie sytuacyjno-wysokościowej - skala 1:1000) i opisowy wraz z oferowanymi terminami realizacji poszczególnych etapów prac (zgodną z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania nieruchomości określonym w punktach  I i II niniejszego ogloszenia, z terminem  zagospodarowania krótszym niz termin wskazany w punkcie III niniejszego ogloszenia)
- zaświadczenie z Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie o nie zaleganiu w podatkach i oplatach
- dowód wplacenia wadium
- podpis oferenta / osoby upowaznionej do skladania oświadczen woli w imieniu oferenta
nalezy skladac w zamknietych kopertach z napisem: „Dzierzawa terenu przy ul. Objazdowej. Nie otwierac przed 25 sierpnia 2005 r.” w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2, pokój nr 8 do dnia  22 sierpnia 2005 r. do godz. 1500
IX. Oferty zakwalifikowane do cześci niejawnej przetargu bedą oceniane wedlug nastepujących kryteriów:
- Oferowana stawka czynszu dzierzawnego -  50 %
- Koncepcja zagospodarowania terenu  –  30%
- Terminy zagospodarowania terenu- 20%
X. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do cześci niejawnej przetargu, jezeli: nie odpowiadają warunkom przetargu, zostaly zlozone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VIII niniejszego ogloszenia lub te dane są niekompletne, do ofert nie dolączono dowodu wplaty wadium lub zaświadczenia z Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie o nie zaleganiu w podatkach i oplatach, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
XI. W cześci niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczególowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze zlozonych ofert. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje sie kryteriami określonymi w pkt. IX niniejszego ogloszenia. Przetarg moze sie odbyc, chociazby wplynela tylko jedna oferta spelniające warunki przetargu określone w niniejszym ogloszeniu
XII. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg z waznych powodów oraz zamknąc przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Otwarcie ofert (cześc jawna przetargu) odbedzie sie w dniu 25 sierpnia 2005 roku o godz. 11 30 w sali nr 2 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2


Szczególowych informacji udziela sie w Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie, pok. nr 15 tel. (075) 75 47 715 lub 75 47 736

 


Szklarska Poreba,  15  lipiec 2005 r.