SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Adam Szumowski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-16 16:42
Ostatnia zmiana: 2005-06-16 16:42
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:486
Wszystkie strony:641646

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plOgloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie 
Biuletyn Zamówien Publicznych Nr 107 z dnia 2005.05.31
POZYCJA 24870
OGlOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Szklarska Poreba: modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta Szklarska Poreba, do kontaktów: Agnieszka Bury, ul. Mariana Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba, woj. dolnośląskie, tel. 075 7174811, fax 075 7174818, e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl, www.szklarskaporeba.pl.
2) Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który nalezy przeslac oferty/wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: -wykonanie na istniejącej nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub.4 cm z wyrównaniem warstwą z betonu asfaltowego oraz zlikwidowaniem wybojów remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni,
-wykonanie poszerzen jezdni z mijankami i miejscami postojowymi,
-wykonanie ciągu pieszego i chodnika lewostronnego wzdluz jezdni na cześci modernizowanego odcinka,
-zmodernizowanie odwodnienia powierzchniowego poprzez budowe krawezników,ścieków prefabrykowanych miedzyjezdniowych i prefabrykowanych skarpowych.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, uslug lub miejsce dostaw: Szklarska Poreba, woj.dolnośląskie.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny slownik zamówien (CPV): 45.23.31.40, 45.23.32.20, 45.23.22.22, 45.23.24.52.
1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty cześciowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkośc lub zakres zamówienia
2.1) Wartośc lub zakres zamówienia: Szacunkowa wartośc zamówienia powyzej 60 000 euro.
Projektowane obiekty drogowe: jezdnia z poszerzeniem 2195 m2, chodnik 273 m2.
Przedmiot zamówienia: remont ulicy w zakresie modernizacji nawiechni,korekty geometrii jezdni poprzez regulacje luków,poszerzenia jezdni oraz wprowadzenia odc.chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej,wykonania konstrukcji nawierzchni polegajacej na remoncie cząstkowym,wyrównaniu mieszanką BA i wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grys..
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczecia: 25.07.2005; data zakonczenia: 31.10.2005;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 7000.00 zl.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub uslugodawcy oraz informacje i formalności niezbedne do oceny, czy spelnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Zlozenie oświadczenia o braku wystepowania okoliczności wykluczenia z postepowania i spelnieniu warunków ustawowych-zgodnie z art.24 ust.1 ustawy Prawo zam.publicz. z potwierdzeniem dokumentami,o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa RM z 07.04.2004(Dz.U.2004.71.645).Uszczególowienia warunków uczestnictwa zawarte są w SIWZ , a dotyczą w szczególności :-posiadania niezbednego doświadczenia wyrazajacego sie zrealizowaniem w okresie VII 2000r. do VI 2005r.[jezeli okres prowadzenia dzialalności jest krótszy -to z tego okresu]co najmniej 5 zamówien odpowiadających swoim rodzajem i wartością robot. budowlanym [budowa lub modernizacja dróg lub ulic , chodniki z kostki brukowej, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,ścieki przykraweznikowe i skarpowe,krawezniki]wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie ich z nalezytą starannością ,-dysponowania sprzetem niezbednym do wykonania przedmiotu zamówienia, -dysponowania osobami i podmiotami ( w przypadku konsorcjum),zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji,w tym minimum 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia do pelnienia samodz.funkcji tech.w bud.do kierowania robotami w zakresie modernizacji, budowy dróg, geodety do prowadzenia obslugi geodezyjnej, -posiadania polisy ubezpiecz.OC-kontraktowego od kwoty stanowiącej minimum równowartośc kontraktu,-posiadania środków finan.na r-ku bankowym w dniu podpisania umowy w wysokości 100 tys.zl przeznaczonych na realizacje zamów.lub zdolnośc kredytową.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do sklad. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnien: dostepne do 09.07.2005, cena - 35.00.
3.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: 15.07.2005 godzina 09:30.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. sklad. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.07.2005, godzina 10:00, Urząd Miasta Szklarska Poreba, ul.M.Buczka nr 2, sala konferencyjna (parter).
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wyslania ogloszenia: 22.05.2005.