SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Adam Szumowski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-20 13:33
Ostatnia zmiana: 2005-06-20 13:33
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1187
Wszystkie strony:641648

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plOgloszenie o zamowieniu 2005-06-20 

 

OGlOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane       X

 

Dostawy                               

 

Uslugi                                    

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

 

Nazwa

 

 

Miasto Szklarska Poreba

 

 

Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów

 

 

p. Roman Hryniewicz

 

Adres

 

ul. M.Buczka nr 2

 

 

Kod pocztowy

 

58-580

 

Miejscowośc

 

Szklarska Poreba

 

 

Województwo

 

dolnośląskie

 

 

Telefon

 

075/  75 47 700

 

 

Faks

 

075/  75 47 724

 

 

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

drogi@szklarskaporeba.pl

 

 

Adres internetowy (URL)
 
www.szklarskaporeba.pl

 

 

   I.2) Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje

 

Taki jak w pkt. I.1  - x                                                                Jeśli inny, wykorzystac Zalącznik A

 

    I.3) Adres, pod którym mozna uzyskac specyfikacje istotnych  warunków zamówienia

 

Taki jak w pkt. I.1       - x                                                                                    Jeśli inny, wykorzystac Zalącznik A

 

    I.4) Adres, na który nalezy przesylac oferty/ wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu

 

Taki jak w pkt. I. 1       - x                                                     Jeśli inny, wykorzystac Zalącznik A

                                     

 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Opis

 

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

 

       Remont tarasu budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Szklarskiej Porebie przy

 

       ul. Sikorskiego 12

 

 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

 

         Remont tarasu o podlozu betonowym  107,32 m² i podlozu drewnianym 17,07m² polega na zerwaniu   

 

       wszystkich dotychczasowych warstw az do konstrukcji stropodachu  i wykonaniu nowego pokrycia skladającego sie w przekroju z warstw na podlozu betonowym: warstwa profilująca spadek gr.~5 cm ; izolacja pozioma-przeciwwodna z trzech warstw papy asfaltowej podkladowej, na tekturze 400/1200; izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna  wykonana z maty drenazowej W-4250 ; jednowarstwowa izolacja termiczna wykonana z plyty izolacyjno -drenazowej z twardej pianki polistyrenowej Styrodur gr.8,0 cm; izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z wlókniny odsączającej [gramat. 250g/m²] z tkaniną nośną -do plyt Styrodur; warstwa wyrównawcza z zaprawy cement.M12 gr.5 cm –zatarta na ostro z matą czarną, zbrojarska do posadzek, dwie warstwy plynnej zywicy uszczelniające podloze i wypelniające szczeliny dylatacyjne

 

       oraz z warstw na podlozu drewnianym: ślepej podlogi z plyt OSB 3 gr.22 mm, izolacji przeciw- wilgociowej i przeciwwodnej z maty drenazowej Schluter DITRA  mocowanej do podloza zaprawą klejową  Ceresit CM 17 z gruntowaniem podloza preparatem Ceresit CT 17 i Atlas UNI grunt.

 

       Warstwa wierzchnia tarasu dla obu podlozy: plytki z kamieni sztucznych o wymiarach 40*40 cm.

 

       Ponadto remont tarasu obejmuje wymiane stolarki okiennej drewnianej -skrzynkowej na dwudzielną ,rozwierno-uchylną ,z PCV o wym. 125*240 – 7 szt, 110*240- 4 szt oraz wymiane drzwi balkonowych na PCV o wym 125*300 – 1 szt ; obróbek blacharskich okapu - blacha tytanowo-cynkowa gr. min 0,65mm- w rozwinieciu ok. 49,5 m², rynien  dachowych śr.15 cm - blacha tytanowo-cynkowa gr. min 0,65mm – 48,7m ; rur spustowych śr.12 cm - blacha tytanowo-cynkowa gr. min 0,65mm – 13,0m- (elementy prefabrykowane-bezszwowe), wykonanie nowej balustrady tarasowej – konstrukcja stalowa, mocowanie na wspornikach w ścianach, wypelnienie pionowymi elementami drewnianymi z drewna iglastego, impregnowanego – 50,7 m.

 

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  uslug lub miejsce dostaw

 

       Przedszkole Samorządowe nr 1 w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego 12

 

      

 

 

II.1.5) Nomenklatura

 

 

 

II.1.5.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV)

 

 

 

Glówny przedmiot

 

45.26.00.00-7  [roboty w zakresie wykonywania  pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty]

 

 

w tym w szczególności :

 

45.26.13.20-3               [ kladzenie rynien ]

 

45.26.14.00-8                [ pokrywanie ]

 

45.26.14.10-1                 [izolowanie dachu ]

 

 45.43.21.14-6        [roboty w zakresie podlóg drewnianych ]

 

45.34.20.00-6               [wznoszenie ogrodzen ]  –analogia: balustrady

 

45.42.11.24-9                 [instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych]

 

45.42.11.25-6                 [instalowanie okien z tworzyw sztucznych]

 

 45.43.11.00-8        [ kladzenie terakoty]

 

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty cześciowej 

 

NIE   - x      TAK    

 

 

II.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej

 

NIE  - x       TAK   

 

 

II.2) Wielkośc lub zakres zamówienia

 

II.2.1) Wartośc lub zakres zamówienia (z uwzglednieniem  wszystkich cześci i  opcji, o ile dotyczy)

 

                ponizej 60.000 euro

 

 

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

 

              Okres w miesiącach    i/ lub w dniach   (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

 

lub:       Data rozpoczecia  ~ 15/07/2005   i/ lub zakonczenia  31/08/2005  (dd/mm/rrrr)

 

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 

 

 

III.1) Wymagane wadium              nie

 

         

 

 

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbedne do oceny, czy spelnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

            

 

          Zlozenie oświadczenia o braku wystepowania okoliczności wykluczenia z postepowania i spelnieniu warunków ustawowych -zgodnie z art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Uszczególowienie warunków uczestnictwa w postepowaniu zawarte jest w SIWZ, a dotyczy w szczególności:  - posiadania doświadczenia wyrazającego sie zrealizowaniem w okresie

 

       od VII 2000 r. do VI 2005 r. { a jezeli okres prowadzenia dzialalności jest krótszy- to z tego okresu}  co najmniej dwóch zamówien  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia -z dokumentem potwierdzającym jego wykonanie z nalezytą starannością, - dysponowania osobami i podmiotami ( w przypadku konsorcjum) zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , w tym minimum jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz aktualną przynaleznośc do Izby Inzynierów Budownictwa,

 

      -posiadania  polisy ubezpieczenia OC –kontraktowego od kwoty stanowiącej minimum równowartośc kontraktu ,- posiadania środków finansowych na rachunku bankowym ,w dniu podpisania umowy, w wysokości minimum 50.000zl  przeznaczonych na realizacje zamówienia lub zdolnośc kredytową co najmniej w takiej wysokości [uwaga: przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca bedzie zobowiązany przedstawic stosowny i aktualny dokument potwierdzający ].

 

SEKCJA IV: TRYBY

 

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

 

Przetarg nieograniczony           x

 

Przetarg ograniczony                                                          

 

Negocjacje z ogloszeniem        

 

 

 

IV.1.2) Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

 

Numer ogloszenia  w spisie BZP

 

Nr poz.   z // (dd/mm/rrrr)

 

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postepowaniu (jeśli dotyczy)

 

Liczba                      lub:               Minimum    /   Maksimum   

 

 

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

 

     A)        x   - najnizsza oferowana cena ryczaltowa za wykonanie zakresu zamówienia   100%

 

lub

 

B)         cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

 

 

 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dostepne :     do 05/07/2005 r.  

 

     oraz dodatkowych wyjaśnien  :         do    30/06/2005    godz. 9:00

 

 

     Cena (o ile dotyczy)      10 zl

 

 

IV.3.2) Termin skladania ofert  w postepowaniu)

 

Data      06/07/2005                                                   godzina   9: 00  (gg:mm)

 

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

 

Do (dd/mm/rrrr)     lub                                                                          miesiecy i/ lub   30   dni od ostatecznego terminu skladania ofert

 

 

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

 

Data     06/07/2005      (dd/mm/rrrr)                                      godzina    9: 30 (gg:mm)

 

 

Miejsce  : siedziba  Urzedu Miasta Szklarska Poreba, Szklarska Poreba ,ul. M.Buczka 2,

 

                  sala konferencyjna  -  parter

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

 

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

 

NIE    x      TAK    

 

Jeśli tak, wskazac projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia__________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

V.2) Data wyslania ogloszenia   2006/2005   (dd/mm/rrrr)