SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 19:00
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1023
Wszystkie strony:641637

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone : 
Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:
1. przetarg na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytkow pod nr 1109/J z dnia 28 września 1992 r. (podlega ochronie i opiece na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami), stanowiącej dzialke gruntu nr 357/1 obr. 5 o powierzchni 1441 m2, z rownoczesną sprzedazą polozonego na niej budynku o dotychczasowej funkcji pensjonatowej, o powierzchni uzytkowej 396,60 m2 . Nieruchomośc polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Cichej 8. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW NR 37784 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zagospodarowanie na cele uzytkowe zabytku nieruchomego wymaga posiadania przez jego wlaściciela lub posiadacza :
a)dokumentacji konserwatorskiej uwzgledniającej stan zachowania zabytku i mozliwości jego adaptacji, z uwzglednieniem jego historycznej funkcji i wartości,
b)uzgodnionego z wojewodzkim konserwatorem zabytkow programu prac konserwatorskich przy zabytku, określającego zakres i sposob ich prowadzenia oraz wskazującego niezbedne do zastosowania materialy i technologie,
c)uzgodnionego z wojewodzkim konserwatorem zabytkow programu zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z zabytku, z uwzglednieniem wyeksponowania jego wartości.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno - pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące ustalenia:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- pensjonat;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- dotychczasowe zagospodarowanie. W związku z tym, ze budynek znajduje sie w rejestrze zabytkow, wszelkie zmiany architektury, przebudowy i ewentualnie rozbudowy wymagają uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Nieruchomośc obciązona jest umową najmu nieruchomości na cele uzytkowe (uslugowe) zawartą na czas nieokreślony, z czterema lokatorami zameldowanymi na pobyt staly w przedmiotowym budynku.
Cena wywolawcza nieruchomości : 395.000,- zl (w tym budynek: 62,81% i grunt: 37,19%), a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej2. przetarg na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej, skladającej sie z dzialek gruntu nr 434/5 i nr 436/2 obr. 5 o lącznej powierzchni 1310 m2, z rownoczesną sprzedazą polozonego na niej budynku o dotychczasowej funkcji pensjonatowej i o powierzchni uzytkowej 323,76 m2 Nieruchomośc polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Pstrowskiego 6. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW NR 44368 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno - pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące ustalenia:
a)przeznaczenie:
- istniejący obiekt - pensjonat;
b)sposob zagospodarowania:
- bez zmian, teren przylegly do pensjonatu przeznaczony na zielen rekreacyjną.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc obciązona jest umową najmu nieruchomości na cele uzytkowe (uslugowe) zawartą na czas nieokreślony, z jednym lokatorem zameldowanym na pobyt staly w przedmiotowym budynku.
Cena wywolawcza nieruchomości : 403.730,- zl (w tym budynek: 75,43% i grunt: 24,57%), a minimalne postąpienie - 4.040,- zlotych.


I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w zlotych) wadium w wysokości 5 % ceny wywolawczej nieruchomości na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 15 listopada 2004 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub bankow wplate nalezy dokonac z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wplynela na konto Urzedu Miejskiego w określonym w ogloszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi sie bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktorym mowa w pkt. IX Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odstąpic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
II. Nabywca nieruchomości wstąpi w prawa i obowiązki dotychczasowego wynajmującego i stanie sie stroną umowy najmu nieruchomości na cele uzytkowe (uslugowe). W przypadku rozwiązania powyzszej umowy najmu nieruchomości nabywca zobowiązany bedzie do zapewnienia lokalu mieszkalnego bylemu najemcy, jezeli nie bedzie on posiadal tytulu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz po wydaniu przedmiotu najmu zobowiązany bedzie do pokrycia poniesionych nakladow na remonty zgodnie z zawartą umową najmu.
Zgodnie z §10 umowy najmu nieruchomości na cele uzytkowe (uslugowe) w czasie jej trwania, kazda ze stron moze ją wypowiedziec z zachowaniem 3 letniego okresu wypowiedzenia, natomiast wynajmujący zastrzega sobie mozliwośc rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli najemca zalegac bedzie z naleznym czynszem najmu za pelne trzy okresy platności lub dopuszczac sie naruszenia innych postanowien umowy. Na podstawie § 4 tej umowy najemca bedzie placic czynsz wynajmującemu w wysokości 810,56 zlotych brutto miesiecznie w przypadku nieruchomości stanowiącej pozycje nr 1 niniejszego ogloszenia , a 825,53 zlotych brutto miesiecznie w przypadku nieruchomości stanowiącej pozycje nr 2 niniejszego ogloszenia, z gory do dnia 10-go kazdego miesiąca. Najemca ponosi koszty z tytulu podatku od nieruchomości oraz wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu (§ 5 umowy) , a wynajmujący ponosi koszty z tytulu ubezpieczenia budynku (§ 6 umowy). Na podstawie §7 umowy:
1. Ewentualne, planowane przez najemce adaptacje budowlane czy przebudowa pomieszczen, muszą byc kazdorazowo uzgadniane z wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody.
2. Najemce obciązają koszty przystosowania obiektu na cele uslugowe, remontu budynku i urządzen oraz wyposazenia, jak rowniez koszty związane z realizacją polecen lub decyzji wydanych przez uprawnione organy.
3. Kazda zmiana zakresu i profilu dzialalności najemcy wymagac bedzie zgody wynajmującego.
4. Najemca jest zobowiązany do utrzymania nalezytego porządku na najmowanej posesji oraz wokol niej.
5. Poniesione przez najemce naklady na remonty, bedą uwzglednione w chwili sprzedazy nieruchomości, bądź w chwili rozwiązania umowy i wydania przedmiotu najmu.
III. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej nalezy zlozyc:
- Oświadczenie o zapoznaniu sie z ogloszeniem o przetargu, z warunkami przetargu i przyjeciu ich bez zastrzezen.
- Oświadczenie o zapoznaniu sie ze stanem technicznym budynku i przyjeciu go bez zastrzezen. Budynki mozna oglądac w dniu 10 listopada 2004 r. w godz. od 900 do 1500.
- Aktualne dane z wlaściwego rejestru oraz struktury kapitalowej spolki, umowe spolki i aktualną liste wspolnikow dla osob prawnych.
- Dowod wniesienia wadium.
IV. Uczestnicy przystepujący do przetargu zobowiązani są do przedlozenia dokumentow stwierdzających tozsamośc, a w przypadku osob prawnych rowniez pelnomocnictwo do wystepowania w ich imieniu.
V. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wywolawczej nieruchomości.
VI. W cenie nieruchomości uzyskanej w przetargu, dla odrebnego ustalenia ceny gruntu i ceny budynku, przyjete zostaną proporcje zachodzące miedzy nimi w cenie wywolawczej.
VII. Dla nieruchomości stanowiącej pozycje nr 1 niniejszego ogloszenia od ceny budynku uzyskanej w przetargu udzielona zostanie 10% bonifikata. Obnizona o 10% cena budynku uzyskana w przetargu oraz pierwsza oplata za uzytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% ceny gruntu uzyskanej w przetargu platne nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nastepne oplaty z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu wynoszą 3% uzyskanej w przetargu ceny gruntu, platne do 31 marca kazdego roku przez caly okres uzytkowania wieczystego, począwszy od 2005 roku. Oplata ta moze byc aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VIII. Dla nieruchomości stanowiącej pozycje nr 2 niniejszego ogloszenia cena budynku uzyskana w przetargu oraz pierwsza oplata za uzytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% ceny gruntu uzyskanej w przetargu platne nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nastepne oplaty z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu wynoszą 3% uzyskanej w przetargu ceny gruntu, platne do 31 marca kazdego roku przez caly okres uzytkowania wieczystego, począwszy od 2005 roku. Oplata ta moze byc aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IX. O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.
X. W przypadku nieruchomości stanowiącej pozycje nr 1 niniejszego ogloszenia zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu przez Gmine Szklarska Poreba pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na zbycie nieruchomości na rzecz osoby ustalonej jako nabywca.
XI. Koszty aktu notarialnego i oplate sądową ponosi nabywca.
XII. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcow (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z poźn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskac zezwolenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
XIII. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg jedynie z waznych powodow.


Przetargi odbedą sie w dniu 19 listopada 2004 r. o godz. 13 00 w sali
nr 2 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2

Szczegolowych informacji udziela sie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych tut. Urzedu, pokoj nr 15 lub telefonicznie (075) 75 47 715 lub (075) 75 47 716. Dodatkowe informacje o nieruchomości bedącej przedmiotem przetargu dostepne są rowniez w Internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl


Szklarska Poreba, 19 październik 2004r .