SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majatek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Strona miejska

Rada Miejska
Urzad Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majatkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorzadowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarzadzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociagow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-15 10:21
Ostatnia zmiana: 2006-11-29 10:57
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:3639
Wszystkie strony:641475

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urzad Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plZamierzenia miasta: strategie, plany, programy 

Pliki zamieszczono w formacie PDF, które otwiera dowolna wersja bezplatnego programu Adobe Reader®. Program Adobe Reader® jest powszechnie dostepny w sieci Internet lub bezpośrednio na stronie producenta: www.adobe.com.

Przed otworzeniem pobieranego domumentu zaleca sie jego zapisanie w pamieci komputera. (pobierz + zapisz).

 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 uchwala nr XXVII/389/01 z dnia 29 maja 2001r. Strategia zrownowazonego rozwoju Miasta Szklarska Poreba
2006-06-01 12:00:32
2 uchwala nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999r. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poreba
2006-06-01 11:15:40
3 uchwala nr XXIII/270/04 z dnia 30 września 2004r. przystapienie do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poreba
2006-06-01 11:13:53
4 uchwala nr XXX/357/05 z dnia 31 marca 2005r. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Szklarska Poreba
2006-06-02 08:19:41
5 uchwala nr XXXIII/392/05 z dnia 3 czerwca 2005r. Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe dla Miasta Szklarska Poreba
2006-06-05 14:26:20
6 uchwala nr XXXIV/398/05 z dnia 30 czerwca 2005r. Miedzygminny Plan Gospodarki Odpadami dla Zwiazku Gmin Karkonoskich
2006-06-02 08:20:40
7 uchwala nr XXXV/411/06 z dnia 19 lipca 2005r. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Szklarska Poreba
2006-06-01 09:42:29
8 uchwala nr XLIII/492/06 z dnia 30 marca 2006r. Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2006
2006-06-01 11:18:00
9 Uchwala nr XII/90/07 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poreby
2007-09-18 08:36:52
10 Zalacznik nr 1 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAn I KIERUNKoW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2007-09-18 08:38:51
11 Zalacznik nr 2 Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Rysunek nr 2.1.
2007-09-18 08:41:41
12 Zalacznik nr 3 Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Rysunek nr 2.2 (1:10 000)
2007-09-18 08:43:52
13 Zalacznik nr 4 Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Rysunek nr 1.1 (1:5000)
2007-09-18 08:45:35
14 Zalacznik nr 5 Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Rysunek nr 1.2 (1:10 000)
2007-09-18 09:31:16
15 Zalacznik nr 6 ROZSTRZYGNIeCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU ZMIAN W STUDIUM, NIEUWZGLeDNIONYCH PRZEZ BURMISTRZA SZKLARSKIEJ POReBY
2007-09-18 09:32:31
16 Uchwala nr XII/91/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porebie
2007-09-18 09:33:51
17 Zalacznik nr 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porebie
2007-09-18 09:38:01
18 Uchwala nr XII/92/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie Gory Szrenica w Szklarskiej Porebie
2007-09-18 09:40:03
19 Zalacznik nr 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie gory Szrenica w Szklarskiej Porebie (1: 2000)
2007-09-18 09:42:10
20 Protokol z dyskusji publicznej Protokol z 31.01.08 r. z przeprowadzonej dyskusji publicznej w Urzedzie Miejskim w Szklarskiej Porebie nad rozwiazaniami przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porebie
2008-02-05 13:07:34
21 Zmiana do Protokol z dyskusji publicznej Protokol z 31.01.08 r. z przeprowadzonej dyskusji publicznej w Urzedzie Miejskim w Szklarskiej Porebie nad rozwiazaniami przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porebie
2008-02-12 14:47:53
22 Obwieszczenie Burmistrza z dn. 22.02.2008 r. o wylozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia w wode w Szklarskiej Porebie
2008-02-22 13:48:20
23 Protokol z dyskusji publicznej nad rozwiazaniami przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia w wode w Szklarskiej Porebie
2008-03-13 14:43:42
24 Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczaca niewazności decyzji wpisujacej do rejestru zabytkow miasto Szklarska Poreba pod nr 611/3
2008-05-05 12:08:04
25 Protokol z dyskusji publicznej Protokol z 30.04.08 r. z przeprowadzonej dyskusji publicznej w Urzedzie Miejskim w Szklarskiej Porebie nad rozwiazaniami przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porebie
2008-05-13 14:20:38
26 Uchwala Nr XVI/160/07 w sprawie przyjecia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Szklarska Poreba na lata 2007-2013
2007-12-03 20:50:47
27 Zalacznik nr 1 LOKALNY PLAN REWITALIZACJI MIASTA SZKLARSKA POReBA
2007-12-03 20:59:13
28 Uchwala Nr XV/161/07 w sprawie „Programu wspolpracy miasta Szklarska Poreba z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnośc pozytku publicznego w roku 2008”
2007-12-03 21:00:20
29 Uchwala nr XVII/170/07 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie, na rok 2008
2008-01-10 13:03:08
30 Zalacznik nr 1 Diagnoza lokalnej spoleczności w kontekście profilaktyki uzaleznien oraz wnioski do Miejskiego Programu Profilaktyki o Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie
2008-01-10 13:06:55
31 Zalacznik nr 2 harmonogram wydatkow na realizacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie na 2008 r.
2008-01-10 13:08:58
32 Uchwala nr XIX/185/08 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2008-03-06 13:28:24
33 Uchwala nr XX/198/08 w sprawie przystapienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porebie
2008-04-02 12:56:58
34 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-04-02 12:57:25
35 Uchwala nr XX/199/08 w sprawie przystapienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w obszarze ulic Piastowskiej, Warynskiego, Matejki i Jeleniogorskiej w Szklarskiej Porebie
2008-04-02 12:58:07
36 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-04-02 12:58:34
37 Uchwala nr XXII/221/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia w wode w Szklarskiej Porebie
2008-05-07 14:35:41
38 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-05-07 14:36:13
39 Zalacznik nr 2 zalacznik graficzny
2008-05-07 14:36:42
40 Uchwala nr XXII/222/08 w sprawie przystapienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poreby
2008-05-07 14:37:15
41 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-05-07 14:38:48
42 Uchwala nr XXIII/232/08 w sprawie zatwierdzenia „Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy Szklarska Poreba”
2008-06-02 14:08:06
43 Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Szklarska Poreba Cześc I
2008-06-02 14:11:09
44 Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Szklarska Poreba Cześc II
2008-06-02 14:11:42
45 Zalacznik nr 1 Opis procedur postepowania z wyrobami i odpadami azbestowymi
2008-06-02 14:12:57
46 Zalacznik nr 2 Oferty firm zajmujacymi sie usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest
2008-06-02 14:14:04
47 Zalacznik nr 3 Przyklad regulaminu dofinansowania, zasady dofinansowania, wniosek o dofinansowanie, druki do wniosku o dofinansowanie
2008-06-02 14:15:52
48 Zalacznik nr 4 Informacja o finansowaniu usuwania azbestu przez osoby fizyczne w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski"
2008-06-02 14:17:35
49 Uchwala nr XXIV/242/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porebie
2008-07-04 07:48:25
50 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-07-04 07:48:55
51 Zalacznik nr 2 zalacznik graficzny
2008-07-04 07:49:20
52 Zalacznik nr 3 zalacznik graficzny
2008-07-04 07:49:42
53 Uchwala nr XXIV/245/08 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poreba
2008-07-04 07:52:21
54 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 1 sierpnia 2008 r. o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w obszarze ulic Piastowskiej, Warynskiego, Matejki i Jeleniogorskiej w Szklarskiej Porebie
2008-08-05 14:03:45
55 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 1 sierpnia 2008 roku o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow tzw. "Nowego Centrum" w Szklarskiej Porebie
2008-08-05 14:09:45
56 Uchwala nr XXV/286/08 w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie Gory Szrenica w Szklarskiej Porebie
2008-08-13 12:31:57
57 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-08-13 12:34:41
58 Uchwala nr XIX/185/08 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2008-10-17 13:57:00
59 Zalacznik nr 1 wieloletni plan inwestycyjny Gminy Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2008-10-17 13:57:30
60 Uchwala nr XXIV/243/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2008-07-04 07:50:26
61 Uchwala nr XXVI/293/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2008-10-02 11:57:50
62 Uchwala nr XXVI/311/08 w sprawie przystapienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie Gory Szrenica w Szklarskiej Porebie
2008-10-02 12:25:15
63 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-10-02 12:27:56
64 Uchwala Nr XXVII/312/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-10-17 13:23:15
65 Uchwala Nr XXVII/313/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2008-10-17 13:25:22
66 Zalacznik nr 1 zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2008-10-17 13:28:25
67 Uchwala Nr XXVIII/316/08 w sprawie przyjecia Strategii Integracji i Aktywizacji Spolecznej dla Szklarskiej Poreby na lata 2008 – 2015
2008-11-04 14:46:44
68 Uchwala Nr XXIX/344/08 w sprawie „Programu wspolpracy miasta Szklarska Poreba z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnośc pozytku publicznego w roku 2009”
2008-12-01 13:49:25
69 Uchwala nr XXX/350/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości polozonych w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja oraz ul. Pstrowskiego
2008-01-17 11:02:28
70 Uchwala Nr XXXIII/393/09 w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sasiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Gornej w Szklarskiej Porebie
2009-04-01 08:08:16
71 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2009-04-01 08:09:06
72 Uchwala Nr XXXIII/394/09 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-04-01 08:09:40
73 Zalacznik nr 1 wieloletni plan inwestycyjny gminy Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-04-01 08:10:48
74 Uchwala Nr XXXIV/398/09 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poreby
2009-05-07 15:21:23
75 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2009-05-07 15:21:49
76 Uchwala Nr XXXIV/399/09 w sprawie zmiany Uchwala Nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poreba
2009-05-07 15:22:26
77 Protokol z przeprowadzonej dyskusji nad rozwiazaniami przyjetymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie Gory Szernica
2009-06-23 23:22:36