SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-05-04 16:10
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:713
Wszystkie strony:641642

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe 

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ POReBY
oglasza przetarg pisemny nieograniczony na  oddanie w dzierzawe na okres 9 lat
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej cześc dzialki gruntu nr 454 obr. 6 o powierzchni okolo 3274 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kilinskiego

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 

I. Wyzej opisana nieruchomośc w planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta uchwalonym Uchwalą Rady Miejskiej nr V/30/94 z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod parking strzezony i uslugi komercyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r.. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące ustalenia:
a)Przeznaczenie:
- parking strzezony na samochody osobowe i autokary
b)Sposob zagospodarowania:
 - ulice Sloneczną pozostawic przejezdną (przechodnią)
- wjazd na parking z ulicy Kilinskiego, wyjazd na ulice Okrzei lub ulice Kilinskiego
-wykonac ogrodzenie dzialki wedlug projektu uzgodnionego w tutejszym Urzedzie oraz trwalą nawierzchnie parkingu
-kantor obslugi parkingu usytuowac przy wjeździe na parking w polnocno – wschodniej cześci dzialki
-wyjazd i wjazd zabezpieczony ruchomymi (nie stosowac tradycyjnych bram) zaporami
-dopuszcza sie jako uslugi towarzyszące realizacje w obrysie dzialki obiektu mieszczącego np. malą gastronomie, handel detaliczny.  Wysokośc zabudowy : parter + ewentualne poddasze uzytkowe.
II. Minimalna stawka czynszu dzierzawnego wynosi 600,- zl brutto miesiecznie (w tym podatek VAT w wysokości 22%). Czynsz dzierzawny platny w terminie do 10 kazdego miesiąca bez wezwania. Za kazdy dzien zwloki Wydzierzawiający bedzie pobieral od Dzierzawcy odsetki w wysokości ustawowej Stawka czynszu bedzie waloryzowana co rok, począwszy od 2006 roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu..
III. Dzierzawca nie moze potrącac z czynszu zadnych nalezności z tytulu roszczen przyslugujących mu wzgledem Gminy Szklarska Poreba. Dzierzawca wyraza zgode na zaliczenie dokonywanych wplat z tytulu czynszu przede wszystkim na zalegle nalezności uboczne wynikające z umowy.  Czynsz dzierzawny nie obejmuje oplat z tytulu dostarczenia energii elektrycznej, gazu i wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokol niej.
IV. Oprocz czynszu dzierzawnego i oplat, o ktorych mowa w pkt. III  Dzierzawca  zobowiązany bedzie placic Wydzierzawiającemu podatek od nieruchomości wedlug aktualnie obowiązujących stawek.
V. Kazda ze stron moze wypowiedziec umowe za sześciomiesiecznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości  do sprzedazy lub rozpoczecia inwestycji miejskich.
VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotowką wadium w wysokości  1200,- zl na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 06.06.2005 roku. Wadium wplacone przez uczestnika , ktory przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet wplaty kaucji, ktora stanowic bedzie zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy, a w szczegolności terminowego uiszczania czynszu, utrzymywania przedmiotu dzierzawy w nalezytym stanie. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sie uczestnika, ktory przetarg wygral od zawarcia umowy dzierzawy. Zawarcie umowy dzierzawy nastąpi w terminie 14 dni od daty zamkniecia przetargu.
VII. Pisemne oferty zawierające:
- imie, nazwisko i adres oferenta albo nazwe lub firme oraz siedzibe, jezeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
- date sporządzenia oferty
- oświadczenie, ze oferent zapoznal sie z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogloszeniu i projektem umowy dzierzawy nieruchomości oraz ze przyjmuje w/wym. bez zastrzezen . Szczegolowe warunki umowy dzierzawy zawiera projekt umowy dzierzawy dostepny w pok. 15 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2
- oferowaną stawke miesieczną czynszu dzierzawnego brutto (wyzszą od minimalnej stawki czynszu określonej w punkcie II)
- koncepcje zagospodarowania terenu wykonaną w sposob graficzny (skala 1:1000 na mapie sytuacyjno-wysokościowej) i opisowy wraz z oferowanymi terminami realizacji poszczegolnych etapow prac (zgodną z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania nieruchomości określonym w punkcie I)
- zaświadczenie z Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie o nie zaleganiu w podatkach i oplatach
- dowod wplacenia wadium
- podpis oferenta / osoby upowaznionej do skladania oświadczen woli w imieniu oferenta
nalezy skladac w zamknietych kopertach z napisem: „Dzierzawa terenu przy ul. Kilinskiego. Nie otwierac przed 9 czerwca 2005 r.” w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2, pokoj nr 8 do dnia  6 czerwca 2005 r. do godz. 1500
VIII. Oferty zakwalifikowane do cześci niejawnej przetargu bedą oceniane wedlug nastepujących kryteriow:
- Oferowana stawka czynszu dzierzawnego -  50 %
- Koncepcja zagospodarowania terenu  –  30%
- Terminy zagospodarowania terenu- 20%
IX. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do cześci niejawnej przetargu, jezeli: nie odpowiadają warunkom przetargu, zostaly zlozone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogloszenia lub te dane są niekompletne, do ofert nie dolączono dowodu wplaty wadium lub zaświadczenia z Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie o nie zaleganiu w podatkach i oplatach, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
X. W cześci niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegolowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze zlozonych ofert. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje sie kryteriami określonymi w pkt. VIII niniejszego ogloszenia. Przetarg moze sie odbyc, chociazby wplynela tylko jedna oferta spelniające warunki przetargu określone w niniejszym ogloszeniu
XI. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg z waznych powodow oraz zamknąc przetarg bez wybrania ktorejkolwiek z ofert.

Otwarcie ofert (cześc jawna przetargu) odbedzie sie w dniu 9 czerwca 2005 roku o godz. 14 00 w sali nr 2 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2

 

Szczegolowych informacji udziela sie w Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie, pok. nr 15 tel. (075) 75 47 715 lub 75 47 736