SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-05-28 12:39
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:582
Wszystkie strony:641644

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plOgloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba 
Biuletyn Zamówien Publicznych Nr 103 z dnia 2005.05.25
POZYCJA 24055
OGlOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi
Szklarska Poreba: zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba
Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zamówien rządowych (GPA): Nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta Szklarska Poreba, do kontaktów: Agnieszka Bury, ul. Mariana Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba, woj. dolnośląskie, tel. 075 7174811, fax 075 7174818, e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl, www.szklarskaporeba.pl.
2) Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na którym nalezy przeslac oferty/wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: taki jak w pkt. I.1).
5) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy:
1.3) Rodzaj zamówienia na uslugi: 90.
1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.
1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba.
1.6) Opis/przedmiot zamówienia: A.Utrzymanie czystości ulic i chodników-kod CPV 90.21.10.00-9
B.Wywóz nieczystości stalych z koszy ulicznych,pojemników i innych miejsc-kod CPV 90.12.13.20-0
C.Utrzymanie zieleni miejskiej-kod CPV 77.31.00.00-6 w tym:77.34.00.00-5, 77.31.41.00-5,77.21.14.00-6
D.Zimowe utrzymanie dróg -kod CPV 90.21.20.00-6.
1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, uslug lub miejsce dostaw: w granicach administracyjnych miasta Szklarska Poreba.
Kod NUTS: PL..
1.8) Nomenklatura
1.8.1) Wspólny slownik zamówien (CPV): 90.21.10.00, 90.12.13.20, 77.31.00.00, 90.21.20.00.
1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
1.9) Podzial zamówienia na cześci: Tak.
Oferty mozna skladac w odniesieniu do: wszystkich cześci.
1.10) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkośc lub zakres zamówienia
2.1) Calkowita wartośc lub zakres zamówienia: Wartośc szacunkowa zamówienia powyzej 130 000 euro.
A.Utrzymanie czystości ulic i chodników~8 800mb
B.Wywóz nieczystości stalych z koszy ulicznych~108 sztuk,pojemników o poj.0,11m3 - 2sztuki i innych miejsc- z terenu m.Szklarska Poreba-6 razy w trakcie trwania umowy
C.Utrzymanie zieleni miejskiej-teren parku o pow.2,61ha,w tym pow.lesnej 1,5ha oraz skwery 1,98 ha.
D.Zimowe utrzymanie dróg~54 km o pow.376 000m2.
2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą byc wykonane:
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczecia: 20.07.2005; data zakonczenia: 30.06.2008;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
1.1) Wymagane wadia i gwarancje: cześc 1. (obejmuje zakres zamówienia A.+B.+D.) -33.000 PLN
cześc 2. (obejmuje zakres C.) - 2.000 PLN.
1.2) Glówne war. finans. i platności i/lub odwol. do odp. przepisów: -wynagrodzenie ryczaltowe określone oddzielnie dla zakresów A.,B.,C.,D.
-rozliczanie w okresach miesiecznych w wysokości określonej w zestawieniach przy formularzach cenowych stanowiacych integralna cześc ofert,
-termin platności faktur przelewem do 30 dni.
1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąc grupa dostawców, wykonawców lub uslugodawców, której udzielono zamówienia: konsorcjum-dla podmiotów skladających wspólną oferte;
spólka cywilna- dla podmiotów prowadzących dzialalnośc gospodarczą.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub uslugodawcy oraz informacje i formalności niezbedne do oceny, czy spelnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
-zlozenie oświadczenia o braku wystepowania okoliczności wykluczenia z postepowania i spelnianiu warunków ustawowych-zgodnie z art.24 ust.1 ustawy Prawo zam.publicz. z potwierdzeniem dokumentami,o których mowa w rozporządzeniu Prezesa RM z 07.04.2004 (Dz.U.2004.71.645).Uszczególowienia warunków uczestnictwa zawarte są w specyfik.istot.warunków zam. (SIWZ)
-dysponowanie bazą wraz ze sprzetem i obslugą na terenie m.Szklarska Poreba( przed podpisaniem umowy wymagany do okazania akt wlasności lub dzierzawy)
-posiadanie niezbednego doświadczenia,potencjalu technicznego, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam., w tym:wykazanie minimum po jednej realizacji z kazdego zam.określ. jako A.:dzienne utrzymywanie czystości ulic i chodników na pow. minimum 16.ooom2; B.:wywóz nieczystości stalych z koszy i pojemników jednorazowo w ciagu jednego dnia w ilości min. 100 sztuk; C.:utrzymanie zieleni na 4 ha przez minimum trzy miesiace;D.:utrzymanie zimowe dróg w terenie górskim o pow.min.350.ooo m2 w jednym sezonie ; dysponowanie minimalnym sprzetem okresl. w SIWZ; w dniu podpisania umowy dysponow.środ.finan.niezbednymi do rozpoczecia realizacji zam.w wysokości 100 tys.PLN lub przyrzeczenie otrzymania kredytu .Dla wybranego wykonawcy na realizatora umowy- wniesienie zabezpiecz.nalezytego wykon.umowy w wysokosci 5% ceny umownej,dostarcz.polisy ubezp.OC-kontraktowej od kwoty stanowiacej minimum równowartośc kontraktu..
2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: -aktualny odpis z wlaściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewid.dzialalności gospod.oraz dodatkowo list intencyjny-dla konsorcjum, umowe spólki-dla spólek cywilnych.Dla wykonawcy mającego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza PL -odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub msc zamieszkania potwierdz.,ze nie otwarto jego likwidacji i nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie, -aktualne zezwolenie na prowadzeniedzialalnosci w zakresie odbioru nieczystości stalych z terenu m.Szklarska Poreba w okresieobjetym przedmiotem zamówienia..
2.1.2) Zdolnośc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: -sprawozdanie finansowe z opinia o badanym sprawozdaniu przez bieglego rewidenta (jezeli jest taki obowiązek)za 2003 i 2004 r.,a jezeli dzialalnośc jest prowadzona krócej- za ten okres,-informacji banku,w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,potwierdzającej wysokośc posiadanych środków finansowych lub zdolnośc kredytową wykonawcy..
2.1.3) Zdolnośc techniczna - wymagane dokumenty: -informacji na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku prowadzenia dzialalności w okresie krótszym- z tego okresu, -wykazu osób a w przypadku konsorcjum- dodatkowo wykazu podmiotów,ktore bedą wykonywac zamów.z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbednych do wykonania zamówienia,-wykazu wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat uslug z podaniem ich wartości,daty,miejsca wykonania oraz z zalączeniem dokumentów potwierdzających,ze uslugi wykonano z nalezytą starannością..
3) Specyficzne warunki dotyczące zamówien na uslugi
3.1) Czy świadczenie uslugi zastrzezone jest dla określonego zawodu: Nie.
3.2) Czy osoby prawne bedą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Tak.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) Czy wybrano juz kandydatów: Nie.
1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje:
1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do sklad. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:
3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostepne do 05.07.2005, cena - 20 PLN.
Warunki i sposób platności: przelewem na k-to: Urząd Miasta-Bank Zach.WBK SA I Oddz.Szklarska Poreba 03109019840000000100810039.
3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: 11.07.2005 godzina 09:30.
3.4) Wyslanie zaproszenia do skladania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przyblizona data:
3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporządzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. sklad. ofert.
3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) Osoby upowaznione do obecności podczas otwarcia ofert:
3.7.2) Data, godzina i miejsce: 11.07.2005, godzina 10:00, Urząd Miasta Szklarska Poreba, ul.M.Buczka 2, sala konferencyjna(parter).
SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy publikacja ogloszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
2) O ile dotyczy, wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzający sie okresowo oraz podac przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen:
3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
4) Informacje dodatkowe:
5) Data wyslania ogloszenia: 18.05.2005.
ZAlĄCZNIK B - INFORMACJE O CZeŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZeŚc Nr: 1
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90.21.10.00, 90.12.13.20, 90.21.20.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: cześc 1.obejmuje zakres zam. określony jako:A.-utrzym.czystości ulic i chodników[90.21.10.00-9]; B-wywóz nieczystości stalych z koszy ulicz.,pojemników i innych miejsc [90.12.13.20-0]; D.-zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Szklarska Poreba.
3) Zakres lub wartośc: zgodnie z zakresem opisanym w punkcie II.2.1)
4) Wskazanie innego terminu rozpoczecia wykonania/terminu dostawy: termin rozpoczecia: 20.07.2005; termin dostawy: 30.06.2008.
CZeŚc Nr: 2
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77.31.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: cześc 2.obejmuje zakres zamowienia określony jako C.- utrzymanie zieleni miejskiej [77.31.00.00-6].
3) Zakres lub wartośc: zgodnie z zakresem opisanym w punkcie II.2.1)
4) Wskazanie innego terminu rozpoczecia wykonania/terminu dostawy: termin rozpoczecia: 20.07.2005; termin dostawy: 30.06.2008.