SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 18:44
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1401
Wszystkie strony:641629

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, 
BURMISTRZ MIASTA SZKLARSKA POReBA
oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialki gruntu nr 31,32,33,35,37/2 oraz cześc dzialek gruntu nr 28/8 i 34 obr. 6 o lącznej powierzchni okolo 17 700 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Odrodzenia

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

I. Wyzej opisana nieruchomośc w planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba znajduje sie w obszarze zieleni nieurządzonej (ZN). Sposob zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z obowiązującym planem tj. teren przeznaczony na funkcje podstawową pod urządzenia sportowe i turystyczne (ślizgawki, polany narciarskie, saneczkowe) oraz uzupelniającą pod uslugi komercyjne - sezonowe. Pas terenu szerokości okolo 10 m wzdluz ulicy Odrodzenia ze wzgledu na jego przeznaczenie w planie (na poszerzenie ulicy) nalezy pozostawic bez zainwestowania, a jedynie utrzymywac w nalezytym porządku.
II. Minimalna stawka czynszu dzierzawnego wynosi 17.700,- zl brutto rocznie (w tym podatek VAT w wysokości 22%). Stawka czynszu bedzie waloryzowana co rok, począwszy od 2004 roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Za kazdy dzien zwloki Wydzierzawiający bedzie pobieral od Dzierzawcy odsetki w wysokości ustawowej.
III. Dzierzawca nie moze potrącac z czynszu zadnych nalezności z tytulu roszczen przyslugujących mu wzgledem Gminy Szklarska Poreba. Dzierzawca wyraza zgode na zaliczenie dokonywanych wplat z tytulu czynszu przede wszystkim na zalegle nalezności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierzawny nie obejmuje oplat z tytulu dostarczenia energii elektrycznej, gazu i wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokol niej.
IV. Oprocz czynszu dzierzawnego i oplat, o ktorych mowa w pkt. III Dzierzawca zobowiązany bedzie placic Wydzierzawiającemu podatek od nieruchomości wedlug aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgloszeniu obowiązku podatkowego w referacie finansowym
V. Kazda ze stron moze wypowiedziec umowe za sześciomiesiecznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedazy lub zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotowką wadium w wysokości 1000,- zl na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 28.07.2003 roku. Wadium wplacone przez uczestnika , ktory przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet wplaty kaucji, ktora stanowic bedzie zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy, a w szczegolności terminowego uiszczania czynszu, utrzymywania przedmiotu dzierzawy w nalezytym stanie. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sie uczestnika, ktory przetarg wygral od zawarcia umowy dzierzawy. Zawarcie umowy dzierzawy nastąpi w terminie 21 dni od daty zamkniecia przetargu.
VII. Pisemne oferty zawierające:
- imie, nazwisko i adres oferenta lub nazwe albo firme oraz siedzibe, jezeli oferentem jest osoba prawna;
- date sporządzenia oferty,
- oświadczenie, ze oferent zapoznal sie z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogloszeniu i projektem umowy dzierzawy nieruchomości oraz ze przyjmuje w/wym. bez zastrzezen . Szczegolowe warunki umowy dzierzawy zawiera projekt umowy dzierzawy dostepny w pok. 15 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2.
- oferowaną stawke roczną czynszu dzierzawnego brutto (wyzszą od minimalnej stawki czynszu określonej w punkcie II)
- koncepcje zagospodarowania terenu wykonaną w sposob graficzny (skala 1:500 na mapie sytuacyjno-wysokościowej) i opisowy wraz z oferowanymi terminami realizacji poszczegolnych etapow prac (zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba)
- oferowany sposob platności rocznego czynszu dzierzawnego
- zaświadczenie z Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie o nie zaleganiu w podatkach i oplatach
- dowod wplacenia wadium,
- podpis oferenta / osoby upowaznionej do skladania oświadczen woli w imieniu oferenta
nalezy skladac w zaklejonych kopertach z napisem: "Dzierzawa terenu przy ul. Odrodzenia. Nie otwierac przed 31 lipca 2003 r." w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2, pokoj nr 8 do dnia 28 lipca 2003 r. do godz. 1500
VIII. Oferty zakwalifikowane do cześci niejawnej przetargu bedą oceniane wedlug nastepujących kryteriow:
- Oferowana stawka czynszu dzierzawnego - 50 %
- Koncepcja zagospodarowania terenu - 30%
- Terminy zagospodarowania terenu- 10%
- Oferowany sposob platności czynszu- 10%
IX. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do cześci niejawnej przetargu, jezeli: nie odpowiadają warunkom przetargu, zostaly zlozone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogloszenia lub dane są niekompletne, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści
X. W cześci niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegolowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze zlozonych ofert. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje sie kryteriami określonymi w pkt. VIII niniejszego ogloszenia. Przetarg moze sie odbyc, chociazby wplynela tylko jedna oferta spelniające warunki przetargu określone w niniejszym ogloszeniu
XI. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z uzasadnionej przyczyny, jak tez prawo zamkniecia przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert.

Otwarcie ofert (cześc jawna przetargu) odbedzie sie w dniu 31 lipca 2003 roku o godz. 13 00 w sali nr 14 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2

Szczegolowych informacji udziela sie w Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie, pok. nr 15 tel. (075) 717 48 11 wew. 115


Szklarska Poreba, 15 lipiec 2003 r.

BURMISTRZ MIASTA SZKLARSKA POReBA

oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 9 lat
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej cześc dzialki gruntu nr 454 obr. 6 o powierzchni okolo 3274 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kilinskiego

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

I. Wyzej opisana nieruchomośc w planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba w cześci znajduje sie w obszarze tras i urządzen komunikacyjnych (Kp), a w cześci w obszarze uslug komercyjnych (UC) i przeznaczona jest pod budowe parkingu strzezonego na samochody osobowe i autokary oraz na uslugi komercyjne. Podzial dzialki pod zagospodarowanie na w/w funkcje ilustruje wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Sposob zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z ustaleniami planu , a ponadto:
- pojecie "uslug komercyjnych" nalezy rozumiec jako uslugi związane z funkcjonowaniem parkingu strzezonego (np. handel detaliczny, mala gastronomia, kantor obslugi parkingu, informacja turystyczna)
- powierzchnia terenu przeznaczona pod uslugi komercyjne moze zostac ograniczona do minimum na cele zwiekszenia powierzchni parkingowej,
- wjazd i wyjazd na parking nalezy zorganizowac od ul. Kilinskiego,
- wjazd gospodarczy do obiektow uslug komercyjnych nalezy zorganizowac z ul. Slonecznej,
- przy projektowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu nalezy uwzglednic dojście piesze bezpośrednio z parkingu do realizowanego na sąsiedniej dzialce nr 456 obr. 6 obiektu wystawienniczego,
- wysokośc zabudowy nowoprojektowanych obiektow na dzialce: parter +ewentualnie poddasze uzytkowe,
II. Minimalna stawka czynszu dzierzawnego wynosi 7.000,- zl brutto rocznie (w tym podatek VAT w wysokości 22%). Stawka czynszu bedzie waloryzowana co rok, począwszy od 2004 roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Za kazdy dzien zwloki Wydzierzawiający bedzie pobieral od Dzierzawcy odsetki w wysokości ustawowej.
III. Dzierzawca nie moze potrącac z czynszu zadnych nalezności z tytulu roszczen przyslugujących mu wzgledem Gminy Szklarska Poreba. Dzierzawca wyraza zgode na zaliczenie dokonywanych wplat z tytulu czynszu przede wszystkim na zalegle nalezności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierzawny nie obejmuje oplat z tytulu dostarczenia energii elektrycznej, gazu i wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokol niej.
IV. Oprocz czynszu dzierzawnego i oplat, o ktorych mowa w pkt. III Dzierzawca zobowiązany bedzie placic Wydzierzawiającemu podatek od nieruchomości wedlug aktualnie obowiązujących stawek.
V. Kazda ze stron moze wypowiedziec umowe za sześciomiesiecznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedazy lub zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotowką wadium w wysokości 1000,- zl na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 28.07.2003 roku. Wadium wplacone przez uczestnika , ktory przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet wplaty kaucji, ktora stanowic bedzie zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy, a w szczegolności terminowego uiszczania czynszu, utrzymywania przedmiotu dzierzawy w nalezytym stanie. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sie uczestnika, ktory przetarg wygral od zawarcia umowy dzierzawy. Zawarcie umowy dzierzawy nastąpi w terminie 21 dni od daty zamkniecia przetargu.
VII. Pisemne oferty zawierające:
- imie, nazwisko i adres oferenta lub nazwe albo firme oraz siedzibe, jezeli oferentem jest osoba prawna
- date sporządzenia oferty
- oświadczenie, ze oferent zapoznal sie z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogloszeniu i projektem umowy dzierzawy nieruchomości oraz ze przyjmuje w/wym. bez zastrzezen . Szczegolowe warunki umowy dzierzawy zawiera projekt umowy dzierzawy dostepny w pok. 15 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2
- oferowaną stawke roczną czynszu dzierzawnego brutto (wyzszą od minimalnej stawki czynszu określonej w punkcie II)
- koncepcje zagospodarowania terenu wykonaną w sposob graficzny (skala 1:500 na mapie sytuacyjno-wysokościowej) i opisowy wraz z oferowanymi terminami realizacji poszczegolnych etapow prac (zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba)
- oferowany sposob platności rocznego czynszu dzierzawnego
- zaświadczenie z Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie o nie zaleganiu w podatkach i oplatach
- dowod wplacenia wadium
- podpis oferenta / osoby upowaznionej do skladania oświadczen woli w imieniu oferenta
nalezy skladac w zaklejonych kopertach z napisem: "Dzierzawa terenu przy ul. Kilinskiego. Nie otwierac przed 31 lipca 2003 r." w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2, pokoj nr 8 do dnia 28 lipca 2003 r. do godz. 1500
VIII. Oferty zakwalifikowane do cześci niejawnej przetargu bedą oceniane wedlug nastepujących kryteriow:
- Oferowana stawka czynszu dzierzawnego - 50 %
- Koncepcja zagospodarowania terenu - 20%
- Terminy zagospodarowania terenu- 20%
- Oferowany sposob platności czynszu - 10%
IX. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do cześci niejawnej przetargu, jezeli: nie odpowiadają warunkom przetargu, zostaly zlozone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogloszenia lub dane są niekompletne, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści
X. W cześci niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegolowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze zlozonych ofert. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje sie kryteriami określonymi w pkt. VIII niniejszego ogloszenia. Przetarg moze sie odbyc, chociazby wplynela tylko jedna oferta spelniające warunki przetargu określone w niniejszym ogloszeniu
XI. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z uzasadnionej przyczyny, jak tez prawo zamkniecia przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert.

Otwarcie ofert (cześc jawna przetargu) odbedzie sie w dniu 31 lipca 2003 roku o godz. 13 00 w sali nr 14 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2

Szczegolowych informacji udziela sie w Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie, pok. nr 15 tel. (075) 717 48 11 wew. 115

Szklarska Poreba, 15 lipca 2003 r.