SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Adam Szumowski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-16 16:45
Ostatnia zmiana: 2005-06-16 16:45
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:846
Wszystkie strony:641647

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plOgloszenie o zamowieniu 

 

OGlOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Roboty budowlane       X

 

Dostawy                               

 

Uslugi                                    

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

 

Nazwa

 

 

Miasto Szklarska Poreba

 

 

Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów

 

 

p. Roman Hryniewicz

 

Adres

 

ul. M.Buczka nr 2

 

 

Kod pocztowy

 

58-580

 

Miejscowośc

 

Szklarska Poreba

 

 

Województwo

 

dolnośląskie

 

 

Telefon

 

075/  75 47 700

 

 

Faks

 

075/  75 47 724

 

 

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

sekretariat@szklarskaporeba.pl

 

 

Adres internetowy (URL)
 
www.szklarskaporeba.pl

 

 

 

I.2) Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje

 

Taki jak w pkt. I.1  - x                                                                Jeśli inny, wykorzystac Zalącznik A

 

I.3) Adres, pod którym mozna uzyskac specyfikacje istotnych  warunków zamówienia

 

Taki jak w pkt. I.1       - x                                                                                    Jeśli inny, wykorzystac Zalącznik A

 

I.4) Adres, na który nalezy przesylac oferty/ wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu

 

Taki jak w pkt. I. 1       - x                                                     Jeśli inny, wykorzystac Zalącznik A

                                     

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Opis

 

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

 

       Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Ks. Kardynala Wyszynskiego w Szklarskiej Porebie

 

         ETAP I

 

       – kwatery: nr 1, nr 2, nr 3 ,tj lącznie 40 grobów, w tym: 31 grobów rodzinnych i 9 grobów zwyklych,

 

       w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany

 

 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

 

Pola grzebalne usytuowane na terenie uksztaltowanym tarasowo, z podniesionym, od 0,5m do 1,20m, poziomem poprzez nadsypanie dowiezionym gruntem urabialnym. Pola grzebalne podzielone na sektory murkami kamiennymi niwelującymi róznice poziomów. Pomiedzy polami grzebalnymi zaprojektowano ściezki (alejki boczne) szerokości 1,50m ,o nawierzchni betonowej z wtopionym tluczniem kamiennym, ograniczone kraweznikiem i murkiem. Dla ruchu pieszego przewidziano schody terenowe szerokości 1,50m ,o nawierzchni betonowej z wtopionym tluczniem kamiennym , ograniczone obustronnie murkiem oraz aleje zbiorczą szerokości 3,00m ,o nawierzchni brukowej z kamienia lamanego, ograniczoną kraweznikiem lub  murkiem ograniczającym, z centralnie poprowadzonym wodościekiem betonowym.

 

       Śmietniki murowane z kamienia  -  w formie oslony dla pojemników i kontenerów.

 

Murki „rozgraniczające” zaprojektowano z kamienia ukladanego na sucho jak i na zaprawie cementowej ,natomiast mury oporowe - jako zelbetowe.

 

Caly teren ogrodzony ogrodzeniem stalym- z profili zamknietych i stylizowanych na kute ,na cokole kamiennym. Nasadzenia zywoplotów iglastych.

 

Bilans terenu dla I ETAPU powierzchnie:

 

pola grzebalne- 508,5 m², murki kamienne- 11,2 m², wodościek- 12,5 m², alejki boczne- 30,7 m², zielen - 150,9 m², skarpa kamienna - 25,2 m², schody terenowe -7,5 m², cokol ogrodzenia i mury oporowe-39,8 m², śmietnik sm1- 13,8 m².

 

W I ETAPIE do wykonania na calym obszarze objetym inwestycją

 

- niwelacja terenu – 0,25 ha  oraz  ogrodzenie – ~149 m.

 

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  uslug lub miejsce dostaw

 

 

         Rozbudowa cmentarza w granicach dzialki 19 obreb- Szklarska Poreba 4 ,

 

       obszar objety inwestycją przylega do istniejącego, czynnego cmentarza .Jest to pas o szerokości ~30 m (licząc od granicy cmentarza istniejącego) , dlugości ~81 m i powierzchni ~0,25ha

 

 

 

 

 

 

 

II.1.5) Nomenklatura

 

 

 

II.1.5.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV)

 

 

 

Glówny przedmiot

 

45.21.54.00-1  [roboty na cmentarzach]

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty cześciowej 

 

NIE   - x      TAK    

 

 

II.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej

 

NIE  - x       TAK   

 

 

II.2) Wielkośc lub zakres zamówienia

 

II.2.1) Wartośc lub zakres zamówienia (z uwzglednieniem  wszystkich cześci i  opcji, o ile dotyczy)

 

                ponizej 60.000 euro

 

 

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

 

              Okres w miesiącach    i/ lub w dniach   (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

 

lub:       Data rozpoczecia  ~ 10/07/2005   i/ lub zakonczenia  10/09/2005  (dd/mm/rrrr)

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 

III.1) Wymagane wadium

 

 

                2 000 zl

 

_______________________________________

 

 

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbedne do oceny, czy spelnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

            

 

          Zlozenie oświadczenia o braku wystepowania okoliczności wykluczenia z postepowania i spelnieniu warunków ustawowych -zgodnie z art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Uszczególowienie warunków uczestnictwa w postepowaniu zawarte jest w SIWZ, a dotyczy w szczególności:  - posiadania doświadczenia wyrazającego sie zrealizowaniem w okresie

 

       od VII 2000 r. do VI 2005 r. { a jezeli okres prowadzenia dzialalności jest krótszy- to z tego okresu}  co najmniej jednego zamówienia  odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia -z dokumentem potwierdzającym jego wykonanie z nalezytą starannością, - dysponowania osobami i podmiotami ( w przypadku konsorcjum) zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , w tym minimum jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz aktualną przynaleznośc do Izby Inzynierów Budownictwa,  jak równiez  geodetą  prowadzącym obsluge geodezyjną realizowanego zadania,  - posiadania  polisy ubezpieczenia OC –kontraktowego od kwoty stanowiącej minimum równowartośc kontraktu ( dla I etapu), - posiadania środków finansowych na rachunku bankowym ,w dniu podpisania umowy, w wysokości minimum 50.000zl  przeznaczonych na realizacje zamówienia lub zdolnośc kredytową co najmniej w takiej wysokości [uwaga: przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca bedzie zobowiązany przedstawic stosowny i aktualny dokument potwierdzający ].

 

-        dysponowania sprzetem niezbednym do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej: dwoma koparkami gąsienicowymi o poj. lyzki min.0,25m³, spycharką gąsienicową o mocy min.75 kM, równiarką samojezdną o mocy min.75 kM, walcem statycznym samojezdnym, walcem wibracyjnym samojezdnym o nacisku minimum 2,5T.

 

-         

 

SEKCJA IV: TRYBY

 

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

 

Przetarg nieograniczony           x

 

Przetarg ograniczony                                                          

 

Negocjacje z ogloszeniem        

 

 

 

IV.1.2) Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

 

Numer ogloszenia  w spisie BZP

 

Nr poz.   z // (dd/mm/rrrr)

 

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postepowaniu (jeśli dotyczy)

 

Liczba                      lub:               Minimum    /   Maksimum   

 

 

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

 

     A)        x   -     najnizsza oferowana cena ryczaltowa za wykonanie zakresu I ETAPU    100%

 

lub

 

B)         cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

 

 

 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dostepne :     do 29/06/2005 r.  

 

     oraz dodatkowych wyjaśnien  :         do    24/06/2005    godz. 9:00

 

 

     Cena (o ile dotyczy)      20 zl

 

 

IV.3.2) Termin skladania ofert  w postepowaniu)

 

Data      30/06/2005                                                   godzina   9: 00  (gg:mm)

 

     

 

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

 

Do (dd/mm/rrrr)     lub                                                                          miesiecy i/ lub   30   dni od ostatecznego terminu skladania ofert

 

 

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

 

Data     30/06/2005      (dd/mm/rrrr)                                      godzina    9: 30 (gg:mm)

 

 

Miejsce  : siedziba  Urzedu Miasta Szklarska Poreba, Szklarska Poreba ,ul. M.Buczka 2,

 

                  sala konferencyjna  -  parter

 

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

 

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

 

NIE    x      TAK    

 

Jeśli tak, wskazac projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia__________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

V.2) Data wyslania ogloszenia   14/06/2005   (dd/mm/rrrr)