Szklarska Poręba: Usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szklarskiej Poręby w okresie od 01.03.2009 roku do 28.02.2010 r.
Numer ogłoszenia: 25850 - 2009; data zamieszczenia: 12.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba , ul. M. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, tel. 075 7547712, faks 075 7547724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szklarskiej Poręby w okresie od 01.03.2009 roku do 28.02.2010 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szklarska Poręba w okresie od 01.03.2009 roku do 28.02.2010 roku, w skład których wchodzi: I. konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie Miasta Szklarska Poręba Ilość punktów świetlnych - 990 szt. (energooszczędne) Ilość punktów oświetlenia może ulec zmianie w przypadku dobudowy nowych punktów świetlnych. Ilość punktów zapalania (sterowania) - 28 szt. Zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulic obejmuje następujące prace: - usuwanie awarii obwodu oświetlenia ulicznego: w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia telefonicznego, e-mail lub fax oraz przedłożenie raportu z wykonania usterki w trybie 1 dnia od daty usunięcia, - naprawa nieczynnego punktu świetlnego: w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia telefonicznego, e-mail lub fax oraz przedłożenie raportu z wykonania usterki w trybie 1 dnia od daty usunięcia, - usuwanie zagrożeń: uszkodzona latarnia itp. związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i osób trzecich w trybie natychmiastowym, - naprawa uszkodzonych: styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli itp., - wymiana uszkodzonych: bezpieczników, styczników, żarówek itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, - dbanie o estetyczny wygląd urządzeń w trakcie trwania umowy tj.: 1. czyste klosze i korpusy ( min 1 raz w roku mycie kloszy), 2. pozamykane wnęki słupowe i szafy oświetleniowe, 3. wypionowane, czyste słupy, 4. brak ubytków na elementach betonowych i żelbetowych, 5. metalowe części urządzeń bez śladu kolizji. - konserwacja szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych w stacjach, - lokalizacja oraz awaryjna naprawa uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświetleniowych, - malowanie słupów oświetleniowych farbą olejną, - sprawdzanie układów zapłonowych opraw, - ustalanie przyczyn awarii na oświetleniu objętym gwarancją oraz kontrola realizacji usterek gwarancyjnych, - sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, - sprawdzanie poziomu hałasu i drgań źródeł światła, - sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno - pomiarowej, - utrzymania właściwego stanu opraw oświetleniowych i ich elementów nie powodujący powstawania olśnienia i zmniejszenia żywotności źródeł światła, - utrzymania właściwego stanu opraw oświetleniowych nie powodujących nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego, - utrzymania właściwego stanu urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową prace tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia, - ustawianie i regulacja przekaźników zmierzchowych (czas pomiędzy załączeniem pierwszego a ostatniego obwodu nie może być dłuższy niż 15 minut), - wykonanie oględzin istniejącego oświetlenia minimum raz w tygodniu i przedłożenie raportu z oględzin w trybie jednego dnia od daty przeprowadzenia oględzin, - utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetlenia oraz źródeł światła zgodnie z obowiązującymi przepisami w zależności od klasyfikacji odpadów, - wykonywanie przycinki (prześwietleń) drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych trzy razy w roku oraz na wniosek zlecającego, - prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego i przekazanie jej zamawiającemu na koniec trwania umowy , - wykonanie pozostałych, innych nieopisanych robót towarzyszących, występujących podczas konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego. W cenie ryczałtowej za konserwację oświetlenia Wykonawca obowiązany jest uwzględnić również stałe koszty związane z: 1. dopuszczeniem do pracy na sieci przez Zakład Energetyczny w Jeleniej Górze, 2. opłatą za udostępnienie sygnału sterowania oświetleniem drogowym lub zainstalowanie własnych przekaźników zmierzchowych, 3. prowadzeniem niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów) 4. prowadzeniem całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego, 5. prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie. II . konserwacja i utrzymanie oświetlenia świątecznego na terenie Miasta Szklarska Poręba Ilość elementów iluminacji świetlnych - w liczbie nie większej niż 200 szt. W zakres robót podstawowych wchodzi: - pobranie elementów oświetlenia świątecznego z siedziby Zamawiającego, - przegląd elementów oświetlenia świątecznego, - wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego, - zainstalowanie elementów oświetlenia świątecznego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, - bieżące utrzymywanie elementów oświetlenia świątecznego w stanie sprawności, - demontaż elementów oświetlenia świątecznego - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, - konserwacja oraz złożenie elementów oświetlenia świątecznego w siedzibie Zamawiającego i zabezpieczenie ich przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.02.2009 roku do godz. 09.45. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 0ddział Szklarska Poręba, ul. Jedn. Narodowej 16 nr 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szklarska.signform.pl/szklarska/browse.php?catprz=152.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Szklarska Poręba ul. Buczka 2 58-580 Szklarska Poręba pokój nr 16.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2009 godzina 09:30, miejsce: Miasto Szklarska Poręba ul. Buczka 2 58-580 Szklarska Poręba pokój nr 1 Biuro Obsługi Interesanta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).