Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 114571-2008 z dnia 29.05.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Szklarska Poręba
Bankowa obsługa budżetu miasta oraz Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola Samorządowego Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
Termin skladania ofert: 27.06.2008
Szklarska Poręba: Bankowa obsługa budżetu miasta oraz Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola Samorządowego Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Numer ogłoszenia: 181683 - 2008; data zamieszczenia: 05.08.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 114571 - 2008.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba, ul. M. Buczka, 58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, tel. 075 7547712, fax 075 7547724.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu miasta oraz Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola Samorządowego Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: rzedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest w szczególności:

a) obsługa bankowa Zamawiającego, polegająca na:

1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz pomocniczych, funduszy celowych, dochodów własnych a także środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi; dokonywanie zmiany karty wzorów podpisu w ramach opłaty ryczałtowej,

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby obsługiwanych rachunków Miasta Szklarska Poręba oraz jego jednostek budżetowych. Koszty związane z prowadzeniem rachunków jednostek ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków jednostek.

2) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); w formie elektronicznej realizacja odbywać się będzie bez zbędnej zwłoki,

3) realizacji przelewów dostarczonych w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach,

Bank będzie realizował dyspozycje rozliczeniowe w terminach płatności.
Rozliczenia międzybankowe zostaną przekazane do rozrachunku:
tego samego dnia pod warunkiem, że dyspozycja wpłynęła do banku do godziny 12.00,
następnego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja wpłynęła do banku po tej godzinie.
Polecenie uznania, które wpłynie do banku w dniu roboczym do godz. 15.00 w rozliczeniach międzybankowych, bank zrealizuje tego samego dnia.

4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunek posiadacza rachunku własnych i osób trzecich,

5) dokonywaniu wypłat gotówkowych,

6) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych po każdej zmianie salda na rachunkach bankowych,

7) udostępnieniu bankowego systemu elektronicznego typu home lub corporate banking w każdej jednostce,

8) realizacji czeków bankowych lub innych dokumentów bankowych umożliwiających wypłatę środków pieniężnych,

9) wydawaniu opinii bankowych, zaświadczeń i potwierdzeń przeprowadzenia operacji bankowych przez Zamawiającego, udzielaniu poręczeń i pełnomocnictw bankowych,

10) umożliwieniu lokowania wolnych środków pieniężnych w formie lokat krótkoterminowych,

11) przechowywaniu depozytów.

12) realizacji transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych,

13) obsługę masowych płatności ok. 2.500 płatników,
Wprowadzenie usługi identyfikacji podatników, regulujących zobowiązania wobec Zamawiającego, wpłacających środki na określony rachunek Zamawiającego, poprzez udostępnienie pola tytułem do wstawiania kodu kreskowego i lub innego identyfikatora pozwalającego na jednoznaczne rozpoznanie wpłacającego. Wykonawca poprzez swój system bankowości elektronicznej zobowiązany będzie do udostępniania tych danych Zamawiającemu w formacie elektronicznym;

b) możliwość uruchomienia jednolitego oprogramowania typu home lub corporate banking we wszystkich jednostkach organizacyjnych włączonych do bankowej obsługi budżetu gminy,
System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności:
uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego,
przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach Zamawiającego według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
- wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
- składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
- składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku,
- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,
- import danych z programów księgowo - płacowych do systemu bankowości elektronicznej.
Ponadto alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego w razie awarii sieci komputerowej, wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego, wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do Wykonawcy, itp.).

Wykonawca dołoży należytej staranności i podejmie wszelkie niezbędne działania, umożliwiające, nie później niż w ciągu 5 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji import przelewów elektronicznych generowanych przez systemy informatyczne eksploatowane u Zamawiającego.

c) oprocentowanie środków pieniężnych, kapitalizowanych miesięcznie, zgromadzonych na rachunkach bankowych, które oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID (publikowanej w Rzeczpospolitej) dla jednomiesięcznych depozytów, pomnożonej przez stałą liczbę, ustalonej według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie,

d) realizację zleceń dotyczących wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1, 66.12.00.00-7.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 23430,6 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


  • Bank Zachodni WBK S.A.
    Oddział 1 Szklarska Poręba, Jedności Narodowej 16, 58-580 Szklarska Poręba, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


  • Cena wybranej oferty: 23430.60

  • Oferta z najniższą ceną: 23430.60 / oferta z najwyższą ceną: 23430.60

  • Waluta: PLN.

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych