Szklarska Poręba: BUDOWA TRYBUN ZEWNĘTRZNYCH ZE SCHODAMI I ZABEZPIECZENIEM SKARPY , WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - BOISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PRZY UL.WARYŃSKIEGO
Numer ogłoszenia: 73293 - 2009; data zamieszczenia: 09.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba , ul. M. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, tel. 075 7547712, faks 075 7547724.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA TRYBUN ZEWNĘTRZNYCH ZE SCHODAMI I ZABEZPIECZENIEM SKARPY , WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - BOISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PRZY UL.WARYŃSKIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje : -demontaż i ponowny montaż ogrodzenia panelowego ~ 131,95 m2; -niwelacja terenu, w tym miedzy innymi: karczowanie pni i korzeni , plantowanie skarp~530 m2; -roboty ziemne ~260 m3; -wykonanie podkładów betonowych pod trybunę, siedziska, dojścia do siedzisk i schody wejściowe~17m3; -wykonanie ścian oporowych żelbetowych ~ 75 m2; -wykonanie siedzisk żelbetowych , dojść do siedzisk, wejść głównych na trybunę ~11 m3; -wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ~292 m2; -wykonanie balustrad schodowych ~ 15,5mb; -montaż siedzisk z tworzyw sztucznych ~224 szt; -wykonanie stalowej kraty wzmacniającej skarpę ~140 m2; -umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi ~530 m2; -wykonanie trawników dywanowych na skarpie ~371 m2; -wykonanie chodnika przed trybuną z kostki betonowej ~78 m2; -wykonanie rowów dla kabli ~76m3; -ułożenie rur osłonowych ~272 mb; -ułożenie uziomów w rowach kablowych ~278 mb ; -układanie kabli ~ 293 mb; -montaż i stawianie słupów oświetleniowych h= 12 m - 6 szt; -montaż opraw oświetleniowych , zewnętrznych -400W- 18 szt; -montaż szafki oświetleniowej ~1 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.31.23.11-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium: 1.Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 10.000 PLN. 2.Wadium może być wniesione w następujących formach:pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). 3.W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji , gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego tj. Miasta Szklarska Poręba ), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib;kwotę gwarancji; termin ważności gwarancji;zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie : że wykonawca , w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy P.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25.ust.1 ustawy P.z.p. , lub pełnomocnictw , a nie udowodnił , że nie wynikało to z przyczyn leżących po jego stronie lub że wykonawca , którego ofertę wybrano: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy . 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - wyłącznie - na rachunek Zamawiającego. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w punkcie 27 nie złożył wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie , -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

·                       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1- posiadać uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 2- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. POTENCJAŁ KADROWY Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub muszą przedstawić zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany do przedstawienia osób pełniących poniżej wymienione funkcje, i które muszą spełniać następujące warunki: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy minimalna liczba osób : jedna (1) minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięcy na stanowisku kierownika budowy branży budowlanej . Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe należy rozumieć łączną ilość miesięcy przepracowanych na stanowisku jak proponowane. Do doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy nie sumuje się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie . Przez wymagany staż pracy należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na portalu centralnym UZP - w Biuletynie Zamówień Publicznych . Wymieniona osoba do pełnienia funkcji Kierownika Budowy musi: - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo budowlane w specjalności jak wyżej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, - posiadać dokument potwierdzający przynależność do polskiej , właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, z datą ważności na dzień otwarcia ofert. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Elektrycznych minimalna liczba osób : jedna (1) minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń -w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimalne doświadczenie zawodowe: 36 miesięcy na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej lub elektroenergetycznej, w tym pełnienia funkcji kierownika robót nad minimum jedną (1) realizacją oświetlenia ulicznego. Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe należy rozumieć łączną ilość miesięcy przepracowanych na stanowisku jak proponowane, przy realizacji podobnych robót. Do doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót nie sumuje się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie . Przez podobne roboty branży rozumie się prace polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji oświetlenia ulicznego . Wymieniona osoba do pełnienia funkcji kierownika robót musi: - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo budowlane w specjalności jak wyżej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów - posiadać dokument potwierdzający przynależność do polskiej , właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, z datą ważności na dzień otwarcia ofert. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wykonawca musi wykazać, że zrealizował ( zakończył) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia porównywalne pod względem złożoności jak i wartości z niniejszym zamówieniem. W przypadku wykazania wartości wykonanych zamówień w walutach innych niż PLN- wykonawca powinien również podać kwotę w tysiącach PLN , przeliczając kwoty wartości zadań rozliczanych w innych walutach na tysiące PLN wg kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień protokolarnego odbioru zadania. 3- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 100 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 PLN lub posiadać środki finansowe i zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 100 000 PLN. 4- nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana systemem jedynkowym wg zasady spełnia _ nie spełnia..

 

·                       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: ad. 1: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamów. przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich.; ad. 2: - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych czynności przez te osoby - sporządzony według wzoru stanowiącego integralny załącznik nr 3 do IDW.oraz - pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Do wykazu - dla Kierownika Budowy i Kierowników Robót należy dołączyć: - dokumenty stwierdzające, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, - aktualne na dzień upływu terminu składania ofert zaświadczenia potwierdzające przynależność do polskiej, właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca może wykazać kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie załączając do Oferty proponowany przez Zamawiającego wzór CV- według wzoru stanowiącego załącznik 3.1 do IDW. - wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 4 do IDW . oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. ad. 3- - informację z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, informację winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu. ad. 4- - oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego integralny załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu . W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w/w dokument może być złożony przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną albo może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców składających ofertę wspólną. 2.1 . Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605, ze zmianami ) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, to jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej w pkt. ad. 9.1.1., składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski , sporządzonym lub poświadczonym przez wykonawcę..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szklarskaporeba.pl zakladka:BIP _ zamówienia publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w wersji elektronicznej - ze strony internetowej w wersji papierowej u Zamawiąjacego-po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania ( faks:075 7547724) i pokryciu kosztów wykonania jej powielenia..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2009 godzina 09:15, miejsce: Urząd Miasta Szklarska Poręba , ul . M. Buczka 2 , 58-580 Szklarska Poręba lub osobiście - w Biurze Obsługi Interesantów- parter ( adres j. w.)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).