Szklarska Poręba: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPOTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM W RAMACH PROGRAMU - MOJE BOISKO ORLIK 2012 PRZY UL. OKRZEI W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Numer ogłoszenia: 72633 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba , ul. M. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, tel. 075 7547712, faks 075 7547724.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPOTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM W RAMACH PROGRAMU - MOJE BOISKO ORLIK 2012 PRZY UL. OKRZEI W SZKLARSKIEJ PORĘBIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I.Zakres inwestycji obejmuje budowę: -boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej; -boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej; -budynku zaplecza sanitarno-szatniowego budowanego w technologii tradycyjnej; -ciągów komunikacyjnych tj. drogi dojazdowej z drogi publicznej do zespołu boisk, dróg dojazdowych do poszczególnych boisk, ciągów - dojść i ścieżek dla pieszych i placu przy zapleczu; -oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową; -ogrodzenia terenu z bramami wjazdowymi i furtami wejściowymi; -przyłączy infrastruktury technicznej - podziemnej, tj. przyłącze wodno - kanalizacyjne i energetyczne; -przebudowę kolizyjnych kanałów: deszczowego i sanitarnego -sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z siecią drenarską odwodnienia nawierzchni boisk sportowych. Projektowana lokalizacja oraz wymagania co do konfiguracji terenu pod boiska wymaga przeprowadzenia robót ziemnych makroniwelacyjnych, które będą polegać na:zdjęciu ziemi urodzajnej;wykonaniu wykopów i nasypów ( przekroje poprzeczne boisk odcinkowe );wykonaniu pod poszczególne boiska platform terenowych o podstawowych poziomach - rzędnych geodezyjnych: 651,00 dla boiska do piłki nożnej; 647,50 dla boiska wielofunkcyjnego; 645,90 poziom posadowienia parteru budynku zaplecza. Zdjęty humus - do zagospodarowania przy robotach wykończeniowych - plantowaniu i humusowaniu skarp oraz terenów płaskich. Grunt z wykopów - do wykorzystania do budowy nasypów poza górną warstwą ( 0,50 m), którą należy wykonać z gruntów niewysadzinowych jako warstwę mrozoochronną.

II.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu działki: - boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej 1860,00 m2; - boisko o nawierzchni poliuretanowej 613,10 m2; - drogi dojazdowe, place, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej 312,01 m2; - drogi dojazdowe, dojścia, ścieżki o nawierzchni mineralnej HanseGrand 322,67 m2; - powierzchnia zabudowy budynkiem zaplecza 66,50 m2; - powierzchnia zieleni ( trawniki ) 3285,00 m2; Razem przebudowie podlega ( w zakresie opracowania ) 6520,00 m2

III. Do niżej wymienionego zakresu i rozwiązań technicznych obowiązuje bezwzględny zakaz (Ministerstwa Sportu i Turystyki ) wprowadzania jakichkolwiek zmian. Ilekroć występować będzie jakakolwiek rozbieżność zapisów ( poza ich uszczegółowieniem) w innych dokumentach stanowiących załączniki do dokumentacji przetargowej -ważne są zapisy ,dla tej części zakresu i rozwiązań technicznych , zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m).

 - podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej :sztuczna trawa wg Wariantu I: Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.    Labosport) 1- typ włókna: monofil 2- skład chemiczny włókna: polietylen 3- ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4- gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

 -wyposażenie: bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki ; siatki do bramek - 2 sztuki.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

 - podbudowa przepuszczalna

 - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonej w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST(załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający przyjął ułożenie nawierzchni wg technologii typu EPDM : nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody ,na podbudowie elastycznej typu ET ( grub. 30mm), wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

 - wyposażenie do piłki koszykowej: obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki , tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki, mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki , konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

-wyposażenie do piłki siatkowej: słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)- 2 sztuki, siatka do siatkówki - 1 sztuka..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.23.24.51-8, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 35.000 PLN ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) . Wadium może być wniesione w następujących formach:pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji , gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego tj. Miasto Szklarska Poręba), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;kwotę gwarancji; termin ważności gwarancji; zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca , którego ofertę wybrano:odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy . Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - wyłącznie - na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN . Wadium wnoszone w innej, niż -pieniądz- dopuszczonej przez Zamawiającego formie /formach wykonawca wnosi do Zamawiającego przy czym , w takim przypadku za termin doręczenia uważa się datę wpływu do Skarbnika Miasta lub upoważnionego przez niego pracownika. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w -pieniądzu- za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy, tj.: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym : -przynajmniej jedno boisko do piłki nożnej lub innych gier otwartych z murawą z trawy syntetycznej o wartości przewyższającej kwotę 300.000 . brutto. oraz -przynajmniej jedno boisko do gier zespołowych o nawierzchni syntetycznej -poliuretanowej o wartości przewyższającej kwotę 300.000 . brutto. b) mają do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub posiadają zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany do przedstawienia osób pełniących poniżej wymienione funkcje, i które muszą spełniać następujące warunki: 0soba proponowana do pełnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY = minimalna liczba osób : jedna (1) , minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięcy na stanowisku kierownika budowy branży budowlanej lub kierownika robót branży drogowej, pełnienie funkcji kierownika budowy nad co najmniej jedną(1) budową obiektów sportowych , w tym nad realizacją boiska piłkarskiego o murawie typu sztuczna trawa i boiska o nawierzchni poliuretanowej. Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe należy rozumieć łączną ilość miesięcy przepracowanych na stanowisku jak proponowane, przy realizacji wyżej wymienionych robót . Do doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy nie sumuje się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie. Przez wymagany staż pracy należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na portalu centralnym UZP - w Biuletynie Zamówień Publicznych . Wymieniona osoba do pełnienia funkcji Kierownika Budowy musi: - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo budowlane w specjalności jak wyżej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, - posiadać dokument potwierdzający przynależność do polskiej , właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, z datą ważności na dzień otwarcia ofert. 0soba proponowana do pełnienia funkcji KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH= minimalna liczba osób : jedna (1), minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, minimalne doświadczenie zawodowe: 24 miesięcy na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej. Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe należy rozumieć łączną ilość miesięcy przepracowanych na stanowisku jak proponowane, przy realizacji podobnych robót. Do doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót nie sumuje się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie . Przez podobne roboty branży sanitarnej rozumie się prace polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych. Wymieniona osoba do pełnienia funkcji kierownika robót musi: - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo budowlane w specjalności jak wyżej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów - posiadać dokument potwierdzający przynależność do polskiej , właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, z datą ważności na dzień otwarcia ofert. 0soba proponowana do pełnienia funkcji KIEROWNIKA ROBOT ELEKTRYCZNYCH= minimalna liczba osób : jedna (1), minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń -w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimalne doświadczenie zawodowe: 36 miesięcy na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej lub elektroenergetycznej, w tym pełnienia funkcji kierownika robót nad minimum jedną (1) realizacją oświetlenia ulicznego. Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe należy rozumieć łączną ilość miesięcy przepracowanych na stanowisku jak proponowane, przy realizacji podobnych robót. Do doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót nie sumuje się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie . Przez podobne roboty branży rozumie się prace polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji oświetlenia ulicznego . Wymieniona osoba do pełnienia funkcji kierownika robót musi: - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo budowlane w specjalności jak wyżej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów - posiadać dokument potwierdzający przynależność do polskiej , właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, z datą ważności na dzień otwarcia ofert. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kontraktowej do kwoty stanowiącej co najmniej równowartość oferowanej ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4 ) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:                                                     PODMIOTOWYCH : Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ. [W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w_w dokument może być złożony przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną albo może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców składających ofertę wspólną]. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych winien załączyć do oferty : 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich. 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich. 2.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia winien załączyć do oferty: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia - oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie . 1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym przynajmniej jedno boisko do piłki nożnej lub innych gier otwartych z murawą z trawy syntetycznej o wartości przewyższającej kwotę 300.000 . brutto oraz przynajmniej jedno boisko do gier zespołowych o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wartości przewyższającej kwotę 300.000 . brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje ,itp) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej , instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej -w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia winien załączyć do oferty: 1) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. [Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej]. PRZEDMIOTOWYCH : 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego winien dołączyć do oferty: A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1)certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub dokument równoważny; 2) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta; 3)atest PZH dla oferowanej nawierzchni; 4)autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. B.Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 1)raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com); 2)certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny; 3) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta; 4) atest PZH dla oferowanej nawierzchni; 5) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szklarskaporeba.pl zakładka:BIP- zamówienia publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w wersji elektronicznej - ze strony internetowej w wersji papierowej u Zamawiąjacego-po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania ( faks:075 7547724) i pokryciu kosztów wykonania jej powielenia.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:     29.05.2009 r.   godzina   09:00,

miejsce: Urząd Miasta Szklarska Poręba , ul . M. Buczka 2 , 58-580 Szklarska Poręba lub osobiście - w Biurze Obsługi Interesantów- parter ( adres j. w.).

IV.3.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zadanie realizowane w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - Moje boisko-ORLIK 2012 - II edycja.