Szklarska Poręba: Udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego dla Miasta Szklarska Poręba na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porębie
Numer ogłoszenia: 181790 - 2009; data zamieszczenia: 07.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba , ul. M. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, tel. 075 7547712, faks 075 7547724.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego dla Miasta Szklarska Poręba na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porębie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia: a. złotówkowy kredyt bankowy w kwocie 5.500.000 , z możliwością wykorzystania niepełnej kwoty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych i bez wymaganej zgody wykonawcy oraz konieczności sporządzenia aneksu , b. kredyt realizowany będzie w 3 transzach od 30 czerwca 2009 r. do 20 listopada 2009 r. I transza w kwocie 640.000 - 30. 06. 2009 r. II transza w kwocie 2.200.000 - 25. 09. 2009 r. III transza w kwocie 2.660.000 - 20. 11. 2009 r., przy czym kwoty transz i terminy ich uruchamiania mają charakter orientacyjny i będą każdorazowo uzgadniane - dla I transzy - w terminie 3 dni przed jej uruchomieniem, - dla II i III transzy - w terminie 5 dni przed jej uruchomieniem, - przelewem na konto Zamawiającego wskazane w umowie, c. spłata odsetek od kredytu wykorzystanego - po uruchomieniu I transzy, w okresie miesięcznym, do dnia 28 każdego miesiąca , począwszy od miesiąca lipiec 2009r. ( wyjątkowo -10 lipca 2009 r.) d. spłata kapitału w 2010 r. jednorazowa ,w latach następnych po 1.000.000 w każdym roku - w ratach kwartalnych , płatnych 28 każdego miesiąca kończącego kwartał , to jest: - w 2010 r. rata jednorazowa, w wysokości 2.500.000 płatna 30 czerwca 2010 r. - w 2011 r. cztery (4) raty po 250.000 każda, - w 2012 r. cztery (4) raty po 250.000 każda, - w 2013 r. cztery (4) raty po 250.000 każda, e. spłata kredytu nastąpi do 28 grudnia 2013 r. z możliwością skrócenia tego terminu , przy czym wówczas - odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu, - nie będzie to miało wpływu na zmianę warunków umowy, jak również bank z tego powodu nie będzie pobierał żadnych opłat/prowizji , f. jednorazowa prowizja bankowa- przygotowawcza od przyznanego kredytu = 0,00% g. formę zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową równą wielkości wnioskowanego kredytu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 20 000 PLN. Wadium może być wniesione w następujących formach:pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji , gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego tj. Miasta Szklarska Poręba ), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji,zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie : - że wykonawca , w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy P.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25.ust.1 ustawy P.z.p. , lub pełnomocnictw , a nie udowodnił , że nie wynikało to z przyczyn leżących po jego stronie lub - że wykonawca , którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy . Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - wyłącznie - na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie - nr 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338 z adnotacją : Kredyt - wadium. Wadium wnoszone w innej, niż _pieniądz_ dopuszczonej przez Zamawiającego formie / formach wykonawca wnosi do Zamawiającego przy czym , w takim przypadku za termin doręczenia uważa się datę wpływu do Skarbnika Miasta lub upoważnionego przez niego - pracownika. Wadium w innej, niż _pieniądz_dopuszczonej przez Zamawiającego, formie / formach wykonawca może dołączyć do oferty - pod warunkiem , że umieszczone zostanie w osobnej kopercie opisanej ( nazwa wykonawcy, adnotacja : Kredyt - wadium ), w sposób umożliwiający zdeponowanie wadium u Skarbnika Miasta lub upoważnionego przez niego - pracownika , przed upływem terminu otwarcia ofert - bez konieczności naruszenia koperty , w której znajduje się oferta . Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w _pieniądzu_za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1- posiadać uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, 4- nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana systemem jedynkowym wg zasady spełnia / nie spełnia..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej ( zgodnie z art. 36 ustawy Prawo bankowe) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. - oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego integralny załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu . W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w/w dokument może być złożony przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną albo może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605, ze zmianami ) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, to jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej 1- składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski , sporządzonym lub poświadczonym przez wykonawcę. Banki Państwowe działające w oparciu o ustawę z 14.03.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego ( Dz.U. Nr 65, poz.594 , z późniejszymi zm.) zobowiązane są przedłożyć tylko te dokumenty wymienione w punkcie 9. IDW , które w świetle obowiązujących przepisów są w stanie uzyskać. Zatem- jeśli składający ofertę wykonawca nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub do innego rejestru i nie jest zobowiązany do uzyskania koncesji na działalność objęta przedmiotem zamówienia, w miejsce tych dokumentów, przedkłada inne dokumenty w oparciu, o które prowadzi działalność. Jeżeli jest to wyłącznie Statut- to przedkłada Statut. W momencie podpisania umowy upoważnione osoby podpiszą oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szklarskaporeba.pl zakładka:BIP_zamowienia publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w wersji elektronicznej - ze strony internetowej w wersji papierowej u Zamawiąjacego-po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania ( faks:075 7547724) i pokryciu kosztów wykonania jej powielenia.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2009 godzina 09:15, miejsce: Urząd Miasta Szklarska Poręba , ul . M. Buczka 2 , 58-580 Szklarska Poręba lub osobiście - w Biurze Obsługi Interesantów- parter ( adres j. w.)...

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).