Szklarska Poręba: Przebudowa ul.11.Listopada w Szklarskiej Porębiie
Numer ogłoszenia: 28234 - 2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba , ul. M. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, tel. 075 7547712, faks 075 7547724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul.11.Listopada w Szklarskiej Porębiie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje: 1) w branży: drogowej - przebudowę drogi ( z całkowitą wymianą konstrukcji istniejącej jezdni) o łącznej długości 1 846,57 mb ( ~10 790 m2 ) na ulicę klasy L 1/2 ( gminna, lokalna, jezdnia jednoprzestrzenna, dwa pasy ruchu), szerokości jezdni 4,5 m ÷ 6,0 m (pasy ruchu po 2,25 m; 2,50 m; 2,75 m ; 3,00 m ) z chodnikami o szerokości: przy jezdni 1,00 m ÷ 2,50 m, odsunięte od jezdni pasem zieleni- 1,50 m, o konstrukcji nawierzchni jezdni złożonej z warstw: 5 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grysowego 0/16 mm, 8 cm podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grysowego 0/25 mm, 20cm podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, 40 cm warstwy ulepszonego podłożą G1 ( wymieniony grunt) z kruszywa naturalnego 0/25 mm lub łamanego niesortowanego, z zastosowaniem na podłożu nawilgoconym - geowłókniny separacyjnej Zerwana metodą frezowania istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z usuniętą podbudową - stanowią materiał Zamawiającego, który należy składować w obrębie placu budowy, w miejscu lub miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. - wykonanie zatoki parkingowej z żelbetowej płyty YOMB gr.12 cm na 60 cm podbudowie tłuczniowej ~1 250 m2 i ~20 m2 z betonowej kostki na wyokrągleniach - wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na 28 cm podbudowie piaskowo-tłuczniowej ~1 820 m2 - ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 cm i obrzeży trawnikowych betonowych 8 x 30 cm ~5 800m - wykonanie odwodnienia nawierzchni drogowych oraz pasa drogowego poprzez układ spadków podłużnych pochyleń poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej - przebudowę istniejących betonowych przepustów drogowych na przepusty rurowe PEHD ( trzy wyloty) ~ 10,6 m3 oraz wykonanie nowego wylotu prefabrykowanego z kolektora deszczowego 250 mm z przejściem pod istniejącą drogą powiatową ~140 m - renowacje i odbudowę istniejących rowów w obrębie przebudowywanych przepustów oraz formowanie skarp ~ 300 m - wykonanie trawników jako zieleni drogowej na skarpach, poboczach i powierzchniach nieutwardzonych ~ 7 000 m 2 - usunięcie drzew kolidujących z nową skrajnią drogową oraz ze względu na bezpieczeństwo ruchu ( jest stosowna decyzja administracyjna) - ~ 44 szt , ścinanie i karczowanie krzewów na powierzchni ~ 0,05 ha Pozyskany materiał stanowi własność Zamawiającego i winien być złożony w obrębie placu budowy. 2) w branży: kanalizacji deszczowej - wykonanie ~ 1 467 m sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z powierzchni jezdni oraz spływów powierzchniowych z chodnika i pasów zieleni znajdujących się w obrębie układu komunikacyjnego do dwóch istniejących i trzech projektowanych przepustów poprzez studzienki z PE HD -średn.1200 ~ 3szt i betonowe średn.1200 ~79 szt oraz do rowu melioracyjnego - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych średn.160 ~ 176 m - wykonanie wpustów deszczowych z osadnikiem i koszem średn. 500 ~ 55 szt. Na terenie projektowanych sieci i przyłączy występują uzbrojenia: sieć i przyłącza wody , kanalizacji, gazu oraz kable elektryczne i telekomunikacyjne. 3) w branży : przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych - zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych w miejscu kolizji z przebudowywaną jezdnią rurami ochronnymi średn.110mm ~2198 m - wzmocnienie studni kablowej ciężka rama i oprawą - przesunięcie pięciu drewnianych słupów telefonicznych o wysok.7m poza obręb projektowanej drogi oraz studni kablowej o ok.3m poza obręb projektowanej drogi poprzez nadbudowanie nowej studni na istniejącym ciągu kanalizacji - podniesienie ram pokryw istniejących studni kablowych do nowego poziomu nawierzchni 4) w branży: oświetlenia ulicznego -wykonanie nowego oświetlenia ulicznego poprzez ustawienie ~79 szt stalowych słupów ocynkowanych o wysokości 7m z oprawami sodowymi o mocy 150W mocowanych na jednoramiennym 1,5 m wysięgniku oraz ~3 szt stalowych słupów ocynkowanych o wysokości 7m z oprawami sodowymi o mocy 150W mocowanych na dwuramiennym 1,5 m wysięgniku - wykonanie 2 szt szafek oświetleniowych w obudowach z laminatu poliestrowo -szklanego ,umożliwiających zasilanie projektowanej sieci oświetleniowej z istniejącej stacji transformatorowej i sterowanie oświetleniem poprzez wbudowany, w każdej szafce, zegar astronomiczny - wykonanie ~2480 m sieci oświetleniowej kablem YAKY lub YAKXS. Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków co oznacza, że roboty muszą być prowadzone przy zachowaniu warunków Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a rozpoczęcie prac ziemnych - poprzedzone pozwoleniem na prowadzenie nadzoru archeologicznego. W przypadku, kiedy cena ryczałtowa najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego - Zamawiający ograniczy zakres zamówienia wyłączając kolejno roboty - wykonanie trawników jako zieleni drogowej na skarpach, poboczach i powierzchniach nieutwardzonych ~7 000 m2, ścinanie i karczowanie krzewów na powierzchni ~ 0,05 ha , renowacje i odbudowę istniejących rowów w obrębie przebudowywanych przepustów oraz formowanie skarp ~ 300 m i pod warunkiem, że oferta najkorzystniejsza nadal ( po wyłączeniu części robót) pozostanie najkorzystniejszą..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.40-8, 45.31.61.00-6, 45.23.23.10-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 100.000 PLN. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach : pieniądz, poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji , gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego tj. Miasta Szklarska Poręba ), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca , którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy . Postanowienia jw. stosuje się również do poręczeń. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - wyłącznie - na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie - nr 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338 z adnotacją : ul.11.Listopada- wadium. Wadium wnoszone w innej, niż pieniądz dopuszczonej przez Zamawiającego formie / formach wykonawca wnosi do Zamawiającego przy czym , w takim przypadku za termin doręczenia uważa się datę wpływu do Skarbnika Miasta lub upoważnionego przez niego - pracownika. Wadium w innej, niż pieniądz dopuszczonej przez Zamawiającego, formie / formach wykonawca może dołączyć do oferty - pod warunkiem , że umieszczone zostanie w osobnej kopercie opisanej (nazwa wykonawcy, adnotacja : ul.11.Listopada-przebudowa ), w sposób umożliwiający zdeponowanie wadium u Skarbnika Miasta lub upoważnionego przez niego - pracownika , przed upływem terminu otwarcia ofert - bez konieczności naruszenia koperty , w której znajduje się oferta . Termin wniesienia wadium - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szklarskaporeba.pl link: BIP.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bezpłatnie- ze strony internetowej za odpłatnością -równoważną cenie za wykonanie kopii w formie papierowej, po uprzednim złożeniu wniosku za posrednictwem faksu i dokonania wpłaty podanej kwoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2009 godzina 08:15, miejsce: siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Szklarska Poręba , ul . M. Buczka 2 , 58-580 Szklarska Poręba lub osobiście - w Biurze Obsługi Intresantów, adres j.w.-parter.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego.